Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021

ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

 ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης 

Σάββατο 13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 .- 
~**  Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι – Γιορτή σήμερα 13 Φεβρουαρίου

Τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ακύλα και Πρίσκιλλας τιμά σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας.  Οι Άγιοι Απόστολοι Ακύλας και Πρίσκιλλα ήταν ζευγάρι Ιουδαίων και καταγόταν από τον Πόντο. Κατοικούσαν στην Κόρινθο και εξασκούσαν το επάγγελμα του σκηνοποιού. Ήσαν δε άνθρωποι ενάρετοι και ευσεβείς.  Όταν ο απόστολος Παύλος, επισκέφθηκε την Κόρινθο, για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο τους άγγιξε ο φλογερός και σωτήριος λόγος του απόστολου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίσθηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδείες του ως βοηθοί του. O απόστολος εντυπωσιάσθηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση ώστε τους μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθείσες υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνον εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Αργότερα οι διώκτες του χριστιανισμού τούς συνέλαβαν και αποκεφάλισαν τούς Αγίους χαρίζοντάς τους μαζί με τον τίτλο των Αποστόλων και τον τίτλο των Μαρτύρων. O Άγιος Aκύλας εορτάζεται και στις 14 Ιουλίου. Απολυτίκιον Ηχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε. Χριστόν αγαπήσαντες και φωτισθέντες τον νούν, τη πίστει ενούμενοι και συζυγία σεμνή, Ακύλας και Πρισκίλλα ήσαν μεν προεστώτες εκκλησίας κατ’ οίκον, Παύλου δε του φωστήρος συνεργοί και προστάται. Διό αυτούς τιμήσωμεν και μιμησώμεθα. https://youtu.be/DMDiwZQc8j8  .-

~**  Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου 2021 – Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα οι Απόστολοι

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 34 – 37 – 34 αμήν λέγω υμίν, ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα ταύτα γένηται. 35 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι. 36 Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος. 37 ώσπερ δε αι ημέραι του Νώε, ούτως έσται και η παρουσία του υιού του ανθρώπου.  ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 42 – 44 42 γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται. 43 Εκείνο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία φυλακή ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν είασε διορυγήναι την οικίαν αυτού. 44 διά τούτο και υμείς γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται. Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 34 – 37 34 Σας διαβεβαιώνω, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή, έως ότου γίνουν όλα όσα σας προείπα δια την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ. 35 Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα παρέλθουν, αλλά θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου. 36 Ως προς δε την ημέραν εκείνην και την ώραν της δευτέρας παρουσίας και της μεγάλης κρίσεως κανείς δεν γνωρίζει τόποτε, ούτε οι άγγελοι των ουρανών, ει μη μόνον ο Πατήρ. 37 Οπως δε υπήρξαν αι ημέραι του Νώε, έτσι θα είναι και η παρουσία του υιού του ανθρώπου. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΚΔ´ 42 – 44 42 Να είσθε λοιπόν άγρυπνοι και προσεκτικοί και πάντοτε έτοιμοι, διότι δεν γνωρίζετε την ώρα κατά την οποίαν ο υιός του ανθρώπου έρχεται. 43 Γνωρίζετε δε από την πείραν σας και τούτο· ότι δηλαδή, εάν ήξευρε ο οικοδεσπότης, ποίαν ώραν έρχεται ο κλέπτης, θα αγρυπνούσε και δεν θα άφινε να διαρρήξουν το σπίτι του. 44 Δια τούτο και σεις πρέπει να γίνεσθε πάντοτε έτοιμοι, διότι εις ώραν που δεν φαντάζεσθε έρχεται ο υιός του ανθρώπου. 

~**  Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Φεβρουαρίου 2021 – Όσιος Αυξέντιος ο εν τω Όρει

 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 – 28 – 21 Καί εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τά μέρη Τύρου καί Σιδώνος. 22 καί ιδού γυνή Χαναναία από τών ορίων εκείνων εξελθούσα εκραύγασεν αυτώ λέγουσα Ελέησόν με, Κύριε, υιέ Δαυίδ η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. 23 ο δέ ουκ απεκρίθη αυτή λόγον. καί προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτουν αυτόν λέγοντες Απόλυσον αυτήν, ότι κράζει όπισθεν ημών. 24 ο δέ αποκριθείς είπεν Ουκ απεστάλην ει μή εις τά πρόβατα τά απολωλότα οίκου Ισραήλ. 25 η δέ ελθούσα προσεκύνησεν αυτώ λέγουσα Κύριε, βοήθει μοι. 26 ο δέ αποκριθείς είπεν Ουκ έστι καλόν λαβείν τόν άρτον τών τέκνων καί βαλείν τοίς κυναρίοις. 27 η δέ είπε Ναί, Κύριε, καί γάρ τά κυνάρια εσθίει από τών ψιχίων τών πιπτόντων από τής τραπέζης τών κυρίων αυτών. 28 τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή Ώ γύναι, μεγάλη σου η πίστις! γενηθήτω σοι ως θέλεις. καί ιάθη η θυγάτηρ αυτής από τής ώρας εκείνης. Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΕ/ 21 – 28 21 Αναχωρήσας δε από εκεί ο Ιησούς επήγε εις τα μέρη Τυρου και Σιδώνος. 22 Και ιδού μία γυναίκα Χαναναία, εβγήκε από τα όρια της περιοχής εκείνης και με μεγάλην κραυγήν του έλεγεν· ελέησέ με, Κυριε υιέ του Δαυΐδ· η κόρη μου βασανίζεται φρικτά από πονηρόν δαιμόνιον. 23 Εκείνος δε δεν της είπε ούτε μίαν λέξιν εις απάντησιν. Προσήλθαν προς αυτόν οι μαθηταί του και τον παρακαλούσαν, λέγοντες· άκουσε την παράκλησίν της, λυπήσου την, κάμε της αυτό που με τόσον σπαραγμόν σου ζητεί, και άφησέ την να φύγη, διότι μας ακολουθεί από κοντά και κράζει. 24 Εκείνος απήντησε· δεν έχω σταλή παρά μόνον για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού λαού. 25 Αυτή δε ήλθε τότε εμπρός στον Ιησούν, εγονάτισε με ευλάβειαν και είπε· Κυριε, βοήθησέ με. 26 Εκείνος απήντησε και είπε· δεν είναι καλόν να πάρη κανείς το ψωμί από τα τέκνα του και να το ρίψη εις τα σκυλάκια. 27 Εκείνη δε είπε· ναι, Κυριε, σωστό είναι αυτό· αλλά και τα σκυλάκια τρώγουν από τα ψίχουλα, που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων των. 28 Οταν δε ο Ιησούς ήκουσε αυτούς τους γεμάτους πίστιν και ταπείνωσιν λόγους, είπε· ω γύναι, μεγάλη είναι η πίστις σου! Ας γίνη προς χάριν σου, όπως ακριβώς θέλεις. Και εθεραπεύθη η κόρη της από την στιγμήν εκείνην.

~**  Για ποιον λόγο θυμιατίζουμε και πόσες φορές πρέπει να το κάνουμε

~   Είναι γνωστό πως όταν προσευχόμαστε, μαζί με το καντηλάκι που θα ανάψουμε, θυμιατίζουμε το χώρο καθώς και τα εικονίσματα. ​Αν, όμως, κάποιος μας ρωτήσει για ποιο λόγο θυμιατίζουμε, ξέρουμε να απαντήσουμε;  ​Δυστυχώς αρκετοί από τους πιστούς που προσφέρουν στον Κύριο επιμελώς και με ευλάβεια θυμίαμα, όταν βρεθούν αντιμέτωποι με αυτήν την ερώτηση, δεν γνωρίζουν τι να απαντήσουν. «Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή· εισάκουσόν μου, Κύριε». Αυτή ή ωραία φράση, που είναι γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο, είναι και μια προσευχή του Χριστιανού προς τον Θεό. Αναφέρεται όμως και στο θυμιάτισμα. Άλλα τι είναι το θυμίαμα και γιατί αναφέρεται σε αυτή την φράση ιδιαιτέρως; Έχει καμμιά σημασία; Θυμίαμα εν πρώτοις λέγεται κάθε ευωδιαστή ύλη που όταν καίγεται βγάζει ωραία μυρωδιά. Το θυμίαμα στην αρχαία και μεταγενέστερη εποχή ήταν άλλοτε λίπος μοσχαριού από ένα ιδιαίτερο μέρος του σώματος, άλλοτε ξύλο από διάφορα δένδρα, άλλοτε πέτρα μαλακιά από διάφορα πετρώματα, άλλοτε πυκνό υγρό (ρετσίνι) που έβγαζαν από δένδρα και είχε ιδιαίτερη μυρωδιά, όπως το πεύκο, το κυπαρίσσι και άλλα ρητινώδη. Εδώ και δυο χιλιετίες με την επικράτηση του Χριστιανισμού, ως θυμίαμα για την προσευχή στην Εκκλησία και στα σπίτια καθιερώθηκε να καίμε το λιβάνι. Το λιβάνι είναι ένα από τα τρία δώρα που προσέφεραν οι Μάγοι στον Χριστό μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν, άλλα και είναι, κάτι τό πολύτιμο και δυσεύρετο. Βγαίνει από ένα δένδρο πού ονομάζεται Λίβανος ή Βοσβελία ή Καρτεριού και βρίσκεται σε Αιθιοπία, Σομαλία, Σουδάν, Όμάν, Υεμένη. Αυτό το δένδρο το χαράζουν και βγαίνει το ρετσίνι του (το λιβάνι), το όποιο αφήνουν και ξεραίνεται στο δένδρο και κατόπιν το ξύνουν, το καθαρίζουν και το αφήνουν να στεγνώσει τελείως.  Σε αυτή την μορφή φθάνει στα χέρια μας. Στην σημερινή εποχή το απλό αυτό λιβάνι με απλή κατεργασία ζυμώνεται με διάφορα αρώματα και, διατίθεται στην μορφή πλέον πού κυκλοφορεί στην αγορά. Ο τρόπος χρήσεώς του είναι γνωστός. Χρησιμοποιείται πολύ τόσο στις Εκκλησίες, για τις Ακολουθίες και τα ‘Άγια Μυστήρια, όσο και στα σπίτια των ευσεβών Χριστιανών. Είναι για τον Χριστιανό ό,τι πιο εύκολο και όμορφο υπάρχει στην προσφορά του στον Θεό.  Μαζί με το κερί και το καντήλι αποτελούν τα δώρα του προς τον Χριστό μας, όπως των τριών Μάγων. Γι’ αυτό δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι του Χριστιανού. Με το θυμίαμα δείχνουμε την αφοσίωση και την υποταγή μας στο θεία θέλημα, αναγνωρίζοντας την δύναμη του Θεού. Τον παρακαλούμε να δεχθεί την προσευχή μας σαν ευωδία και όχι σαν την προσευχή τού Κάϊν πού τον εξόργισε. Γι’ αυτό πρέπει να θυμιάζουμε και να έχουμε όσο το δυνατόν καθαρή καρδιά και καθαρό λογισμό. Το θυμιάτισμα στο σπίτι πρέπει να γίνεται δυο φορές, πρωί και βράδυ, ώρες προσευχής και ευχαριστίας, διότι το πρωί τον δοξάζουμε πού πέρασε η νύχτα ειρηνικά και τον παρακαλούμε να ευλογήσει και την ημέρα, ώστε να είναι και αυτή καλή και ειρηνική χωρίς τους πειρασμούς του Σατανά, ενώ το βράδυ προσευχόμενοι και πάλι τον δοξάζουμε για όσα συνέβησαν την ημέρα και τον παρακαλούμε να μας φυλάξει την νύκτα. Το λιβάνι το καίμε στα γνωστά θυμιατήρια, είτε πήλινα είτε μεταλλικά, και προσέχουμε να είναι από σωστά υλικά, διότι στον Θεό πρέπει vα προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Το θυμιατήριο συμβολίζει την Παναγία μας και τα κάρβουνα με το θυμίαμα τον Χριστό μας, ο όποιος είναι το Θείο πυρ και τον όποιο ή Παναγία μας είχε μέσα της, και ή ευωδία είναι ή χάρη Του πού σκορπίζεται στον κόσμο και τον ευλογεί.

~**  Aυτή την προσευχή πρέπει να λέμε όταν θυμιατίζουμε το σπίτι

 Λέμε την Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι  “Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου· έπαρσις των χειρών μου θυσία εσπερινή, εισάκουσόν με, Κύριε. Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής· ό προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος”.

~**  Λιβάνι: Οι πνευματικές και θεραπευτικές του ιδιότητες

 Το λιβάνι έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και αιώνες τόσο για τις πνευματικές όσο για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Είναι μη τοξικό, μη ερεθιστικό και είναι ασφαλές για όλους τους τύπους δέρματος. Οι θεραπευτικές ιδιότητες του λιβανιού αποδίδονται στις αντισηπτικές, αντιοξειδωτικές, απολυμαντικές, στυπτικές, πεπτικές, διουρητικές, αποχρεμπτικές, ηρεμιστικές, αντικαταθληπτικές, τονωτικές, επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Το αιθέριο ελαίο του λιβανιού εξάγεται από την ρητίνη του δέντρου Boswellia Carteri και τα κύρια συστατικά του είναι Alpha Pinene, Actanol, Bornyl Acetate, Linalool, Octyl Acetate, Incensole και Incensyl Acetate. Για το μυαλό και το πνεύμα Το άρωμα του λιβανιού έχει χαλαρωτικές και ηρεμιστικές ιδιότητες. Προκαλεί αίσθημα ψυχικής ειρήνης και γαλήνης. Ενεργοποιεί την διορατικότητα, αυξάνει την πνευματική κατανόηση και μειώνει το άγχος. Σε καταστάσεις άγχους μπορούμε να κάψουμε λίγο λιβάνι ή να προσθέσουμε λίγες σταγόνες αιθέριο έλαιο λιβάνι στον καυστήρα των αιθέριων ελαίων και θα μας βοηθήσει στην μείωση της αρτηριακής πίεσης, να χαλαρώσουμε και να ηρεμίσουμε. Θεωρείται επίσης, ότι βοηθάει στην επούλωση και απελευθέρωση των τραυμάτων του παρελθόντος, βοηθώντας μας να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη. Αναπνευστικό σύστημα Το λιβάνι ως αιθέριο έλαιο και λάδι χάρη στις αντισηπτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες παρέχει ανακούφιση και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως άσθμα, βρογχίτιδα, λαρυγγίτιδα, κρυολόγημα, ρινική συμφόρηση, δύσπνοια και καταπραϋνει τον βήχα εξαλείφωντας το φλέγμα από τους πνεύμονες. Σε μια κρίση άσθματος όταν ο ασθενής εισπνεύσει το άρωμα του λιβανιού η κατευναστική ιδιότητα του θα τον βοηθήσει να επιβραδύνει και να εμβαθύνει την αναπνοή, φέρνοντας ανακούφιση και χαλάρωση. Για να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα που προκύπτουν από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού κάνουμε μπάνιο με αιθέριο έλαιο λιβάνι, στην μπανιέρα προσθέτουμε ζεστό νερό και 10 σταγόνες αιθέριο έλαιο λιβάνι και απολαμβάνουμε ένα ζεστό χαλαρωτικό μπάνιο. Ευεργετικά αποτελέσμα έχει και ένα ατμόλουτρο με αιθέριο έλαιο λιβάνι, σε ένα μπολ με ζεστό νερό προσθέτουμε 5 σταγόνες αιθέριο έλαιο λιβάνι και εισπνέουμε για 10 λεπτά. Επίσης, οι καταπραϋντικές του ιδιότητες βοηθάνε στην αντιμετώπιση του πόνου όπως πονοκεφάλους, πονόδοντο και πόνο στο σώμα. Ανοσοποιητικό σύστημα  Οι αντισηπτικές και απολυμαντικές ιδιότητες του λιβανιού βοηθάνει στην εξάλειψη των μικροβίων που βρίσκονται στον χώρο. Με την καύση του λιβανιού, εκχυλίζονται οι ιδιότητες του και ο καπνός του φιλτράρει και απολυμαίνει τον χώρο. Το λιβάνι βοηθάει στην απομάκρυνση της περίσσειας αερίου (φουσκώματος) από τα έντερα και δίνει ανακούφιση από προβλήματα όπως πόνους στο στομάχι, στην κοιλιακή χώρα και στο στήθος. Δέρμα Το λιβάνι είναι το απόλυτο δώρο για την επιδερμίδα μας. Εξαιρετικά ευργετικό για τη θεραπεία του ξηρού δέρματος και για την ώριμη επιδερμίδα καθώς μειώνει την εμφάνιση των ρυτίδων. Έχει ισχυρές αντιγηραντικές και στυπτικές ιδιότητες και προωθεί την αναγέννηση των υγιών κυττάρων διατηρώντας υγιή τα υπάρχοντα κύτταρα και τους ιστούς του δέρματος. Βοηθάει να εξαλειφθούν οι κηλίδες από τον ήλιο, απομακρύνει τις μικρο ρυτίδες γύρω από τα μάτια και τα μάγουλα και βελτιώνει τον τόνο του δέρματος. Καταπολεμάει την ακμή, θεραπεύει και επουλώνει τα κοψίματα, τις εκδορές, τις ουλές και βοηθάει στην καταπολέμηση οποιασδήποτε μόλυνσης του δέρματος όπως του τετάνου και προστατεύει από την ανάπτυξη λοιμώξεων. Έχει πηκτικές ιδιότητες και βοηθάει στο σταμάτημα της αιμοραγίας από τις πληγές και τα κοψίματα. Οι στυπτικές του ιδιότητες ενισχύουν τα ούλα και τις ρίζες των μαλλιών. Βοηθάει επίσης, στο ξερώριασμα των ραγάδων που προέρχονται από μια εγκυμοσύνη ή από τις εναλλαγές του σωματικού βάρους και συσφίγγει το δέρμα. Καρκίνος Επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι το λιβάνι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θεραπεία του καρκίνου. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε κύτταρα και σε ζωικές μελέτες. Περισσότερες μελέτες είναι απαραίτητες για να καθοριστεί αν το λιβάνι είναι μια πραγματικά έγκυρη θεραπευτική επιλογή για τον καρκίνο. Οι μέχρι τώρα όμως δημοσιευμένες μελέτες δεν παρατήρησαν τίποτα το αρνητικό αντιθέτως αποκάλυψαν ότι το λιβάνι μπορεί να σκοτώσει τα καρκινικά κύτταρα χωρίς να καταστρέψει τα υγιή. Καρκίνος του προστάτη Τον Μάρτιο του 2010 δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο “Molecular Pharmacology,” του Δρ. Aydee C. Estrada, σχετικά με τις επιπτώσεις των τιρουκαλικών οξέων, ενεργά συστατικά που περιέχονται στο λιβάνι κατά του καρκίνου του προστάτη. Ο Δρ. Estrada διαπίστωσε ότι τα τιρουκαλικά οξέα που εκχυλίζονται από το λιβάνι σκοτώνουν επιτυχώς τα καλλιεργημένα ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα του προστάτη. ΛευχαιμίαΗ Οξεία μυελοειδή λευχαιμία είναι ένας καρκίνος που εμφανίζεται στο μυελό των οστών και προέρχεται από κύτταρα τα οποία τελικά εξελίσσονται σε λευκά κύτταρα του αίματος του ανοσοποιητικού συστήματος. Τον Μάρτιου του 2005 δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο περιοδικό “Molecular Cancer Therapy” του Δρ. Lijuan Xia, ο οποίος ανέφερε ότι με βάση των πειρμάτων που διεξήγαγε, η ρητίνη από εκχύλισμα λιβανιού αυξάνει τον θάνατο των καρκινικών κυττάρων κατά 40% περίπου. Καρκίνος του νεφρού Τον Μάρτιο του 2009 δημοσιεύτηκε μια μελέτη στο “BMC συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική”, όπου ο Δρ. Mark Barton Frank κατέδειξε ότι το λιβάνι είναι κυτταροτοξικό για τα καρκινικά κύτταρα της ουροδόχου κύστης, σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα ενώ δεν επηρεάζει τα φυσιολογικά.  Ινομυώματα/Καρκίνος στη μήτρα  Το λάδι από λιβάνι είναι πολύ καλό για την υγεία της μήτρας. Ρυθμίζει την παραγωγή της οιστρογόνου ορμόνης, μειώνει τις πιθανότητες σχηματισμού όγκου εμμηνόπαυσης ή κύστης στη μήτρα. Στην περίοδο της προ-εμμηνόπαυσης, διατηρεί υγιή την μήτρα και ρυθμίζει την έμμηνο ρύση. Άλλα οφέλη Ανακουφίζει από τον πόνο και βοηθάει στην αντιμετώπιση φλεγμονωδών διαταραχών όπως η ρευματοειδή αρθρίτιδα, ρευματισμοί, αρθρίτιδα και νόσος του Crohn. Παρενέργειες – Προφυλάξεις Χειρουργική επέμβαση/Οδοντιατρείο  Σταματάμε τη χρήση λιβανιού πριν από χειρουργική επέμβαση και πριν την επίσκεψή μας στον οδοντίατρο.  Αλλεργική αντίδραση Αν και σπάνια εμφανίζονται αλλεργικές αντιδράσεις από το λιβάνι τις σπάνιες φορές που καταγράφηκαν αντιδράσεις σημειώθηκαν αναφορές που περιλαμβάνουν εξάνθημα, κνίδωση, ερεθισμένο δέρμα, δυσκολία στην αναπνοή, σφίξιμο στο λαιμό και στο στήθος.

***  Ράπερ Lamanif: Ανατροπή! Εντοπίστηκε σε διαμέρισμα - Τι εξετάζει η Αστυνομία για την εξαφάνισή του

~  Τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισης του ράπερ Lamanif στη Θεσσαλονίκη - Έτσι τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. - Ο ρόλος του φιλικού του περιβάλλον - Πού βρισκόταν όλο αυτό τον καιρό  .  Σε διαμέρισμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου ο ράπερ Lamanif που αγνοούνταν εδώ και λίγες ημέρες.  Ο εντοπισμός του έγινε από ειδική ομάδα που είχε συσταθεί στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση, οι οποίοι έφτασαν στα ίχνη του, ύστερα από αξιοποίηση βίντεο που είχα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο σε συνδυασμό με πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του.  

Capture.jpg
Ο ράπερ που εξαφανίστηκε  Ο ράπερ οδηγήθηκε στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στα γραφεία της ασφάλειας της Θεσσαλονίκης.  Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο ο ράπερ δεν θέλησε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις για την εξαφάνισή του.

Αξιωματικοί της αστυνομίας αναφέρουν στο Newsbomb.gr ότι θα εξετάσουν για την υπόθεση το κατά πόσο μπορεί να εξεταστεί νομικά το αδίκημα της άσκοπης κινητοποίησης των Αρχών, όπως επίσης το κατά πόσο μπορεί να απαγγελθούν κατηγορίες σε άτομα του φιλικού του περιβάλλοντος που γνώριζαν και δεν μίλησαν. Σύμφωνα πάντως με την επικρατέστερη εκδοχή, το πιο πιθανό να μην κατηγορηθεί κανείς για κανένα αδίκημα.  Στην έρευνα βοήθησε σημαντικά η σάρωση συγκεκριμένου λογαριασμών στα social media από τους αστυνομικούς, όπως και η λήψη καταθέσεων το βράδυ της Παρασκευής ατόμων που ανήκουν στο φιλικό περιβάλλον.  Για την εύρεση του ενημερώθηκαν και οι γονείς του ενώ σήμερα φτάνει στην Θεσσαλονίκη και η μητέρα του από τη Γερμανία. 

Ο ράπερ Lamanif Το χρονικό της εξαφάνισης

Ο συναγερμός στις Αρχές σήμανε μετά από ένα βίντεο που ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την πρόθεσή του να βάλει τέλος στη ζωή του. Όπως εξηγούσε, αιτία ήταν ένα ροζ βίντεο με προσωπικές του στιγμές που διέρρευσε από κύκλωμα με αφέντρες που τον απειλούσαν. Το βίντεο ανέβηκε στο Διαδίκτυο αργά το βράδυ της Δευτέρας και οι Αρχές ενημερώθηκαν για αυτό νωρίς το πρωί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε κινητοποίηση από χρήστες, κοινοποιώντας το βίντεο και ζητώντας άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για να τον αποτρέψουν.  https://youtu.be/8pNoO2T58nw  .-

***  Συλλήψεις για τις φθορές στο πολιτικό γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο Περιστέρι

~  Συνελήφθησαν δυο Έλληνες οι οποίοι προχθές προκάλεσαν φθορές στο πολιτικό γραφείο του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη στο Περιστέρι.  Οι δυο άντρες κατηγορούνται από τις Αρχές ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε συστηματικά φθορές σε δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις. 
Αναλυτικότερα, συνελήφθησαν χθες Παρασκευή από αστυνομικούς της Κρατικής Ασφάλειας και της Αντιτρομοκρατικής, ύστερα από αιφνιδιαστική επιχείρηση.  
Το βράδυ της 11-2-2021, αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου κείμενο με τίτλο "Αναρχική Συλλογικότητα Μασόβκα-Παρέμβαση σε πολιτικό γραφείο", με το οποίο η προαναφερόμενη συλλογικότητα αναλάμβανε την ευθύνη.  
Κατά το παρελθόν η συγκεκριμένη συλλογικότητα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, έχει προκαλέσει φθορές : 
σε κατάστημα στρατιωτικών ειδών στο Χαϊδάρι, τον Φεβρουάριο του 2020, σε κατάστημα-σούπερ μάρκετ στο Ίλιον, τον Μάιο του 2020, στο κτίριο του Δημαρχείου Ιλίου, τον Νοέμβριο του 2020,  στην τοιχοποιία του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου στο Περιστέρι, τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ τον Ιούλιο του 2020 είχε τοποθετήσει μεταλλική κατασκευή έξω από κτίριο πολιτικών γραφείων στην Αθήνα Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση καθώς και παράβαση της Νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

***  Κολλαγόνο: Σε ποιες λειτουργίες είναι απαραίτητο (εικόνες)

~  Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για το κολλαγόνο και τη συμβολή του στην υγεία. Το κολλαγόνο είναι μία πρωτεΐνη άφθονη στον οργανισμό που βοηθά στη σύσφιξη των τενόντων, των συνδέσμων και του δέρματος. Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει κολλαγόνο, μπορούμε όμως να το πάρουμε από συμπληρώματα και τρόφιμα, όπως ο ζωμός από οστά.  Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι η προσθήκη σκόνης πρωτεΐνης κολλαγόνου σε τροφές και ροφήματα. Δείτε τη συμβολή του κολλαγόνου στις διάφορες λειτουργίες του σώματος:  Πηγή: Medical Daily  


*** ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ μέσα από ΒΙΝΤΕΟ

**Πρόστιμο σε γιαγιά Στη Λαμία που πούλαγε μαρουλάκια 11/02/2021: 

https://youtu.be/DBWCzeNH-lQ  .-

~** Ιάκωβος Τσούνης  έλληνας ευεργέτης  11/02/2021:

https://youtu.be/HVM20sct2Mo   .-

~**Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ διαγραφή χρέους της 1953    11/ 02/ 2021:

https://youtu.be/BgrMHyE0wXY  .-

~** Πανευρωπαϊκή διαγραφή ΧΡΕΩΝ πρέπει  11/02/2021 : 

https://youtu.be/0TKUkYtZloY  .-

~ H  ΓΕΡΜΑΝΙΑ συνταξιοδοτεί  S S    11/02/202: 

   https://youtu.be/7xTDbWpmRdI   .-                                  

~  ΛΑΘΗ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ν Δ   11/02/2021  : 

  https://youtu.be/-y_1RXuqew8    .- 

 
*** Σχολιάζει επικαιρότητα Άρης Σπίνος 11-02-2021 : https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220523357687425/   .- 

*** Ερευνητής γιατρός καθηγητής Κώστας Φαρσαλίνος  από Πάτρα 11-02-2021 Σχόλια επικαιρότητα: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220522146777153/  .-

***  Καθηγητής γιατρός ερευνητής από Πάτρα Κώστας Φαρσαλίνος  αναλύει επικαιρότητα 11-02-2021: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220521354437345/  .- 

*** Σχολιάζοντας το Λοκ Ντάουν 11-02-2021: https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas/videos/10220520783823080/   .-                           

***   Μεγαλεπήβολα σχέδια Ερντογάν: Προκλητικός χάρτης με τις περιοχές που θέλει η Τουρκία – Ελλάδα & Κύπρος μέσα σε αυτές

~  Ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί να ονειρεύεται την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά μάλλον είναι εκτός τόπου και χρόνου κυριολεκτικά Το τουρκικό κανάλι “TRT1”, παρουσίασε χώρες-περιοχές που θα πρέπει να ενταχθούν στην τουρκική σφαίρα επιρροής έως το 2050. Στόν χάρτη αυτό θα εμπεριέχεται μέρος του εδάφους της Ρωσίας, ο οποίος είχε προβλεφθεί από την αμερικανική εταιρεία Stratfor. Σύμφωνα με αναλυτές, τα εδάφη της Κριμαίας, του Κρασνοντάρ και της Σταυρόπολης, οι περιοχές του Ροστόφ και του Αστραχάν, της Καλύμιας, άλλων περιοχών της νότιας Ρωσίας, καθώς και των δημοκρατιών Donbass του DPR και του LPR θα τεθούν υπό τουρκική επιρροή. Επιπλέον, η τουρκική επιρροή, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα επεκταθεί στις δημοκρατίες του Βόρειου Καυκάσου, του Ουζμπεκιστάν, του Τατζικιστάν και σε τμήμα του Καζακστάν. Μεταξύ ξένων κρατών, οι χώρες του Περσικού Κόλπου, της Λιβύης, της Αιγύπτου και τα Βαλκάνια θα εμπίπτουν στη σφαίρα των τουρκικών συμφερόντων. Πέρυσι, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία έχει κάθε ευκαιρία να επεκτείνει την επιρροή της σε άλλες χώρες στην τρέχουσα παγκόσμια κατάσταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία πρέπει να πάρει ηγετική θέση στον πολιτικό χάρτη του κόσμου. Οι πολιτικοί εμπειρογνώμονες έχουν επανειλημμένα κάνει λόγο για την επιθυμία του Ερντογάν να «μαζέψει κάτω από το χέρι του» τα κομμάτια της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, η Άγκυρα προσπαθεί να ενεργήσει με «μαλακή δύναμη», δηλαδή μέσω του εμπορίου και των οικονομικών, επιστημονικών και τεχνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών και άλλων επιπτώσεων στις χώρες που περιβάλλουν την Τουρκία. Ο Ερντογάν δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον θρησκευτικό παράγοντα, προωθώντας την ιδέα του εξισλαμισμού. Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το τουρκικό κανάλι TRT1, Αρμενία, Ελλάδα, ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κύπρος, Γεωργία, Αμπχαζία, Οσετία, Συρία, Υεμένη, Ομάν, Ιράκ, Κουβέιτ, Λίβανος, Αίγυπτος, Λιβύη θα ανήκουν στην τουρκική σφαίρα έως το 2050. Εκτίμηση Τα παραπάνω μπορεί να εντάσσονται στον σχεδιασμό του Ερντογάν, αυτό βέβαια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα πραγματοποιηθούν. Ο Τούρκος Πρόεδρος μπορεί να ονειρεύεται την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μια νεότερη εκδοχή της, αλλά μάλλον είναι εκτός τόπου και χρόνου κυριολεκτικά. Και είναι εκτός τόπου ο Ερντογάν, γιατί στην εξίσωση μπαίνουν κυρίαρχα κράτη με ισχυρότερη οικονομία και ισχυρότερες Ένοπλες δυνάμεις από αυτές της Τουρκίας. Επίσης τα κράτη ανήκουν σε συνασπισμούς όπως η ΕΕ λόγου χάρη, οι οποίοι δεν είναι διατεθιμένοι να εκχωρήσουν δικό τους γεωπολιτικό χώρο επιρροής στην Τουρκία. Για παράδειγμα Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν χώρες κλειδιά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ΕΕ στη ΝΑ Μεσόγειο, όπως άλλωστε και ολόκληρη η Βαλκανική.  Επίσης ο Ερντογάν είναι εκτός χρόνου, γιατί αυτά που ονειρεύεται γινόταν τους προηγούμενους αιώνες και όχι τον 21ο αιώνα.  Το πιο επικίνδυνο για τον Τούρκο Πρόεδρο είναι ότι δεν βλέπει και δεν αντιλαμβάνεται τη σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζει ο λαός του, ο οποίος πεινάει, είναι άνεργος, φτωχός, δοκιμάζεται από την πανδημία Covid. Ζεί σε ένα “όνειρο” ¨που ο ίδιος δημιούργησε και πιστεύει. Κλείνοντας αναφέρουμε τη φράση του αρχαίου Έλληνα φιλόσοφου Αγάθωνα αναφορικά με τον ηγέτη: “Τον άρχοντα τριών δη μέμνησθαι, ότι τι ανθρώπους άρχει, κατά νόμους άρχει, και ουκ αεί άρχει” που σημαίνει στα νέα ελληνικά, ότι ο ηγέτης τρία πράγματα πρέπει να θυμάται, ότι διοικεί ανθρώπους, ότι διοικεί σύμφωνα με το νόμο και ότι δεν διοικεί για πάντα. Από τις παραπάνω τρείς αρχές ο Ερντογάν ως ηγέτης της Τουρκίας δεν τηρεί κανέναν. Τώρα αναφορικά με τον χάρτη της τουρκικής σφαίρας επιρροής, ταιριάζει γάντι η παροιμία του σοφού Ελληνικού λαού “με τα λόγια χτίζω ανώγεια και κατώγεια”. Παναγιώτης Νάστος/pentapostagma.gr

***   Τουρκο-πακιστανική στρατιωτική άσκηση με τους μαχητές να κραυγάζουν “Τεκμπίρ” και “Αλλάχου Άκμπαρ” – ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

~  Στο παρακάτω βίντεο παρακολουθούμε στιγμές από την κοινή άσκηση Τουρκίας-Πακιστάν “Ατατούρκ 2021”, που συνεχίζεται αυτές τις μέρες. Η άσκηση άρχισε στις 4/2 και θα ολοκληρωθεί στις 20/2. Σε ένα σημείο βλέπουμε τους μαχητές να κραυγάζουν τα ισλαμιστικά συνθήματα “Τεκμπίρ” και Αλλάχ ου Ακμπάρ. Στα πλαίσια της άσκησης εκτελούνται καθήκοντά αντιτρομοκρατικού αγώνα, σύγκρουσης εκ του σύνεγγυς, έρευνας και διάσωση, δύναμης πυρός και τεχνικές ελιγμών. Η κοινή άσκηση κομάντο και ειδικών δυνάμεων Τουρκίας και Πακιστάν , από το 1998 γίνεται εναλλάξ στις δύο χώρες. Για ποιό λόγο από το 1998 και μετά εμείς δεν κάναμε κάτι αντίστοιχο με την Ινδία;    

Τουρκία και Πακιστάν σύμμαχοι - ΔΕΙΤΕ την κοινή άσκηση με τους στρατιώτες να φωνάζουν “Αλλάχου Άκμπαρ” ....@velopky

ΠΗΓΗ: Τουρκικά νέα

***  Καιρός Σήμερα: Αγριεμένη έρχεται η Μήδεια – Πότε θα χιονίσει στην Αθήνα – «Σιβηρία» τα κεντρικά και βόρεια

Καιρός Σήμερα: Αγριεμένη έρχεται η «Μήδεια»: Καρέ – καρέ η επέλαση της κακοκαιρίας – Πότε θα χιονίσει στο κέντρο της Αθήνας – Πολικές θερμοκρασίες Ραγδαία επιδείνωση του καιρού από τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου 2021, καθώς η κακοκαιρία Μήδεια θα χτυπήσει την βόρεια και κεντρική χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις χιονοπτώσεις και τις πολιτικές θερμοκρασίες. Αντιθέτως, στα νότια ο καιρός το Σάββατο θα παραμείνει σχεδόν ανοιξιάτικος. Την Κυριακή βαρυχειμωνιά σε όλη τη βόρεια και κεντρική χώρα. Από το μεσημέρι της Κυριακής, τα χιόνια από τα βόρεια, θα μετατοπίζονται όλο και πιο νότια. Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος για την κακοκαιρία Μήδεια που έρχεται  https://youtu.be/ImLTJyMSIHg  .- Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, η κακοκαιρία «Μήδεια», όπου θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας από το Σάββατο 13/02, φαίνεται να παρουσιάζει αρχικά δύο φάσεις: Η πρώτη φάση αφορά το διάστημα από το πρωί του Σαββάτου 13 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, με κύρια χαρακτηριστικά:  * Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στα κεντρικά και βόρεια. Ολικός παγετός στη Δυτική Μακεδονία * Βροχές ή χιονόνερο στα πεδινά (έως το απόγευμα του Σαββάτου) και στα παραθαλάσσια  * Πυκνές χιονοπτώσεις αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και βαθμιαία σε χαμηλά υψόμετρα της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας  * Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά   Δείτε την πορεία της κακοκαιρίας «Μήδεια» μέσω δορυφόρου από το windy.com: Στο χάρτη που ακολουθεί, αποτυπώνεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, που συνδέεται με την πρώτη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια» και το εκτιμώμενο ύψος υετού (βροχή/χιόνι) το διάστημα 20:00-23:00 του Σαββάτου 13/02/2021, όπως υπολογίζονται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.  Η δεύτερη φάση αφορά το διάστημα από Δευτέρα 15/02 έως Τρίτη 16/02, όπου τα φαινόμενα θα αφορούν τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στα βόρεια θα επικρατήσει ισχυρός παγετός. Συνοπτικά για τη δεύτερη φάση, τα κύρια χαρακτηριστικά της, θα είναι:  * Κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις σε ηπειρωτικές περιοχές με πολύ χαμηλό υψόμετρο από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα  * Βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και χιονοπτώσεις στα ορεινά των νησιών, αλλά και στα ημιορεινά της Κρήτης  * Παγετός στα κεντρικά, κατά τόπους ισχυρός και ολικός στα βόρεια.  * Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο  Στο χάρτη που ακολουθεί, αποτυπώνεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, που συνδέεται με τη δεύτερη φάση της κακοκαιρίας «Μήδεια» και το εκτιμώμενο ύψος υετού (βροχή/χιόνι) το διάστημα 08:00-11:00 της Δευτέρας 15/02/2021, όπως υπολογίζονται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr.  Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Μήδεια», η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται σε μονοψήφια νούμερα στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Παγετός αναμένεται να εκδηλωθεί στα κεντρικά και νότια, όπου στα βόρεια θα είναι ολικός (αρνητικές θερμοκρασίες ολόκληρο το 24ωρο). Η πτωτική πορεία της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες σε τέσσερις πόλεις της χώρας μας, παρουσιάζεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην πόλη της Αθήνας, η θερμοκρασία την Τρίτη 16/02 δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς, σημειώνοντας μια πτώση της τάξης των 13 βαθμών συγκριτικά με τη θερμοκρασία της Παρασκευής 12/02, ενώ στη Φλώρινα από το Σάββατο 13/02 έως την Τρίτη 16/02 θα επικρατήσουν συνθήκες ολικού παγετού.  Στο πιο πάνω γράφημα, αποτυπώνονται οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας για τέσσερις πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Φλώρινα) όπως υπολογίζονται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr. 

Επί ποδός η Πολιτική Προστασία

Έκτακτη συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, στην Πολιτική Προστασία υπό τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να επικρατήσει στη χώρα. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η διασφάλιση του καλύτερου συντονισμού όλων των δήμων της χώρας για την από κοινού αντιμετώπιση κινδύνων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να πλήξουν τη χώρα κατά τις επόμενες ημέρες Κατά τη συζήτηση, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων υπογράμμισαν ιδιαίτερα την ανάγκη οι δήμοι της χώρας, με ενεργοποίηση όλων των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους και σε στενή συνεργασία με τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν ήδη τεθεί σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης, να διευκολύνουν στο μέγιστο δυνατό τη διαδικασία εν εξελίξει για τον απρόσκοπτο εμβολιασμό του πληθυσμού, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία». Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι της χώρας καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως για τη μεταφορά πολιτών προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα, εφόσον παρίσταται ανάγκη, καθώς και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στα κατά τόπους Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και λοιπές μονάδες υγείας.  Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Δημήτρης Παπαστεργίου, καθώς και οι πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων των 13 Περιφερειών της χώρας. Επίσης συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο εθνικός διοικητής Πολιτικής Προστασίας, Θεοδόσιος Δημακογιάννης, και ο γενικός διευθυντής Συντονισμού της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας, Φοίβος Θεοδώρου. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται από το μεσημέρι του Σαββάτου (13-02) από τα δυτικά και τα βόρεια, που βαθμιαία την Κυριακή (14-02) θα επικρατήσει και στην υπόλοιπη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά: 1. Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις 2. Τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο σταδιακά, της τάξης των 14-18 βαθμών Κελσίου και τον ισχυρό παγετό 3. Τους πολύ θυελλώδεις βόρειους ανέμους, τοπικά σε επίπεδο θύελλας στο Αιγαίο 4. Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr. Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

***   Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου και κλιμακίου του κόμματος στην Χίο

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος με κλιμάκιο του κόμματος στο νησί της Χίου από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί της Χίου ο κ. Βελόπουλος συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Χίου, Οινουσσών και Ψαρών στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου, με φορείς από όλους τους κλάδους καθώς και με τους δοκιμαζόμενους ακρίτες μας στην σκιά των τουρκικών προκλήσεων και τον εφιάλτη της παράνομης μετανάστευσης που συνιστά απειλή για το νησί. Ο πρόεδρος και τα στελέχη του κόμματος επισκέφθηκαν και την δομή φιλοξενίας ΒΙΑΛ. Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη. Ημέρα πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με φορείς και στελέχη της Ελληνικής λύσης στο ξενοδοχείο Χανδρής της Χίου 

Βίντεο από τις δηλώσεις: https://youtu.be/xvJDJReXlug  .-    https://youtu.be/nKjhu7dVOcA  .-  

Πυρήνας ελληνικής λύσης Χίου Μαρίνος Αντρέας

Η αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων της Χίου

Περιοδεία στην Απλωταριά Χίου στον εμπορικό δρόμο με όλα τα καταστήματα

Συνάντηση του Προέδρου της Ελληνικής λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με τον Μητροπολίτη Χίου Οινουσσών και Ψαρών στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου

Επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με το Δ.Σ. της Ενώσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Επίσκεψη και δηλώσεις του Προέδρου της Ελληνικής λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στη δομή φιλοξενίας στη ΒΙΑΛ

Δήλωση έξω από το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ: 
Voice News

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από το ΚΥΤ της ΒΙΑΛ στην Χίο @velopky @ellinikilisi Διαβάστε για την περιοδεία στο νησί εδώ: voicenews.gr/oloklirothike-

 Επίσκεψη στο μεσαιωνικό οικισμό Μεστών

*** Είδηση-βόμβα – Ερχεται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας – ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ

Πολλές φορές έχουμε αναφέρει σε άρθρα μας πως επίκειται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΚΙΝΑΛ. Θα σας παραθέσουμε άλλο ένα στοιχείο που υποδεικνύει πως δεν κάνουμε λάθος σε αυτό. Έχει  αρχίσει να χτίζεται η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ που θα δούμε να προκύπτει μέσα στο 2021. Το Βερολίνο από την μεριά του, έχει κάνει μαριονέτα του το Μαξίμου καθώς το δίλημμα που του έχει τοποθετήσει είναι σαφές… …Η Τουρκία θα προχωρήσει σε γεωτρήσεις στο Αιγαίο και οι επιλογές έχουν ως εξής: εθνική ταπείνωσης και συμβιβασμός ή είστε μόνοι σε μια ένοπλη σύγκρουση η οποία δεν συμφέρει κανέναν. Αναντίρρητα, δεν είναι τυχαίο πως σε όλες τις Συνόδους Κορυφής τα «χάδια» στην πλάτη του Ερντογάν είναι μια ζώσα πραγματικότητα (εξαιτίας και των εξοπλιστικών) παρά οι οικονομικές κυρώσεις οι οποίες περίτεχνα αποφεύγονται όπως… ο «διάολος το λιβάνι»! Η αναιμική κατάσταση της οικονομίας που έχει αρχίσει και γίνεται αφόρητη τόσο για τον ελληνικό λαό όσο και για τους κυβερνώντες δεν επιτρέπουν στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τίποτα άλλο παρά την αναζήτηση μιας εναλλακτικής που θα ισομοιρασει της ευθύνες. Η βολιδοσκόπηση από το Βερολίνο στον ΣΥΡΙΖΑ για «πιθανή συμμετοχή» σε ένα «οικουμενικό κυβερνητικό σχήμα» με την συμμετοχή ή όχι και του ΚΙΝΑΛ είναι γεγονός. Ωστόσο, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι απόλυτα αρνητική στο να συμβεί αυτό «Χωρίς εκλογές» και αυτό γιατί και εκείνο χρειάζεται μια πειστική δικαιολογία για το δικό του εκλογικό σώμα, η οποία θα τον επενοχοποιεί από την συνεργασία του με την ΝΔ. * Στον αντίποδα, το πολιτικά παράδοξο είναι ότι αμφότεροι αναζητούν πειστικές «δικαιολογίες» ενώ ουσιαστικά, δεν παρουσιάζουν καμία απόκλιση σε οικονομία, εθνικά και κοινωνικά ζητήματα. * Σε κάθε περίπτωση, μόνο κάποιες εξαιρετικά δραματικές εξελίξεις με την όμορη Τουρκία (γεώτρηση και στρατιωτική αντιπαράθεση, όλα αυτά την ερχόμενη άνοιξη) θα μπορούσαν να φέρουν τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς άμεσες εκλογές, σε σχήμα συγκυβέρνησης.  * Όπως και να ‘χει το βασικότερο χαρτί που θα δρομολογήσει τις εξελίξεις είναι ο συνδυασμός των εξελίξεων της κατάστασης με την Τουρκία και η μέχρι τότε παρακμάζουσα πορεία της οικονομίας, το μέλλον της οποίας προμηνύεται δυσοίωνο και οι εκλογές μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου με απλή αναλογική, από τις οποίες πιθανόν να προκύψει μια τρικομματική κυβέρνηση η οποία ως από «μηχανής θεός» και με τις «ευλογίες» του Βερολίνου, θα «σώσει» την χώρα από την απόλυτη καταστροφή!  

Voice News
Είδηση-βόμβα έρχεται συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ κιναλ @velopky @ellinikilisi
Επίσης αξίζει να τονιστεί πως το ΚΙΝΑΛ εχει ψηφίσει 104 νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ 73. Αποδεικνύεται δηλαδή ποιος στηρίζει και ποιος όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη

***  Απάντηση απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ερώτηση του Εμμανουήλ Φράγκου (Φραγκούλη) σχετικά με τις φιλότουρκες συμπεριφορές υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗ και της ομάδας του ECR, Εμμανουήλ Φράγκος Φραγκούλης έλαβε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην πρωτοβουλία του απέναντι στις αθέμιτες – φιλότουρκες συμπεριφορές υψηλόβαθμων στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Επίτροπος αρμόδιος για τη Διοίκηση της ΕΕ, κύριος Γιοχάνες Χαν μελέτησε την καταγγελία που κατέθεσε ο Έλληνας Ευρωβουλευτής και ουσιαστικά «άδειασε» τη φιλότουρκη σύμβουλο του Μπορέλ, κυρία Νάταλι Τότσι. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι υπάλληλοι της Επιτροπής οφείλουν να συμμορφώνονται με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης. Υπό το πρίσμα αυτών των αρχών, οι υπάλληλοι καλούνται να χρησιμοποιούν με μετριοπάθεια τα προσωπικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να εκφράσουν τις απόψεις τους, καθιστώντας ταυτόχρονα σαφές ότι οι απόψεις που εκφράζουν είναι δικές τους. Ο Εμμανουήλ Φράγκος, Ευρωβουλευτής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ , με επείγουσα ερώτηση κατήγγειλε και σταμάτησε άμεσα τις αθέμιτες αυτές συμπεριφορές, που υπονομεύουν την κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και τη θεσμική δράση των αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργάνων. Στα ευαίσθητα θέματα της Τουρκίας δεν ανεχόμαστε καμία υποχώρηση και καμία «προσωπική άποψη» στα κοινωνικά δίκτυα, που να υπονομεύει τις διπλωματικές μάχες που δίνουμε στην Ευρώπη. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ του Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Εμμανουήλ Φράγκου (Φραγκούλη)   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ του  Επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης της ΕΕ, Γιαχάνες Χαν

***  Η Γερμανική Κατοχική Μπότα 80 χρόνια μετά…. 

Ο πρέσβης αυτής της άθλιας χώρας που φέρει το όνομα Γερμανία, παρεμβαίνει πλέον τόσο απροκάλυπτα στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας μας και μάλιστα σε τέτοιο υπερθετικό βαθμό, που ο κύριος(;) αυτός νομίζει (;) ότι η Ελλάδα εξακολουθεί 80 χρόνια μετά, να βρίσκεται κάτω από την κατοχική μπότα της χώρας του. Του Ευάγγελου Φανίδη –  Δημοσιογράφου ΕΣΗΕΑ   Γενικού Διευθυντή της Ελληνικής Λύσης  Ο κύριος (;) αυτός έχει κάνει πάρα πολλά αισχρά ατοπήματα εναντίον της κυβέρνησης του γερμανόφιλου πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Το τελευταίο ολίσθημά του ήταν, όταν σχεδόν ζήτησε εξηγήσεις (!!!), διότι η χώρα μας κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στους εορτασμούς για την Εθνική Ανεξαρτησία και την Επανάσταση του 1821, ασχέτως βέβαια της ευγενικής άρνησης του τελευταίου να δώσει το παρόν, τιμώντας με την παρουσία του τα 200 χρόνια από την Ελληνική Εποποιΐα του 1821.  Όμως το κορυφαίο κατ εμέ ολίσθημα αυτουνού του προκλητικού Γερμαναρά, ήταν η επίθεσή του εναντίον του δημοσιογράφου Τάσου Τέλλογλου, όταν αυτός τόλμησε να αναφερθεί στον αγωγό North ή Νord Stream 2. Ο γνωστός για τις τηλεοπτικές του εκπομπές και έρευνες δημοσιογράφος, υποστήριξε ότι ο αγωγός αυτός θα δώσει την ευκαιρία στη Ρωσία να αλώσει από παντού τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η Γερμανία παίζει ένα πολύ ύπουλο και βρώμικο παιγνίδι στο θέμα αυτό.  Για να καταλάβουμε όλοι το μέγεθος της θρασύτητας του Γερμανού Πρέσβη στην Ελλάδα, σας παραθέτω τι ακριβώς έγραψε στο Twitter για τον Τάσο Τέλλογλου: «Σαν ένας σοβαρός δημοσιογράφος που κάνει την έρευνα του, γνώριζες ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τον Nord stream 2 (έτσι γράφεται); Γιατί δεν γράφεις κάτι σχετικά με την πρόσκληση Πούτιν στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου;»  Ο άθλιος λοιπόν Γερμαναράς χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπενθυμίσει προφανώς ότι η χώρα του κάνει ότι θέλει εντός των επίσημων θεσμοθετημένων οργάνων της.  Επίσης επιτίθεται σε Έλληνα δημοσιογράφο, ο οποίος…τόλμησε να εκφέρει άποψη διαφορετική από εκείνην που….συμφέρει τη χώρα του.  Λοιπόν για να τελειώνουμε επιτέλους με τα υπολείμματα της γερμανικής κατοχικής μπότας του 1940…  Κύριοι της κυβέρνησης σταματήστε να χαϊδεύετε τα γερμανικά σκυλιά, τα οποία μετά σας δαγκώνουν στα χέρια…  Αγαπητοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι, σταματήστε – πριν είναι αργά για όλους μας – να δέχεστε τις προσκλήσεις της γερμανικής πρεσβείας για ΔΩΡΕΑΝ ταξιδάκια στο – όντως – όμορφο Βερολίνο.  Η Γερμανία, ποτέ δεν ήταν μαζί μας…αντιθέτως είναι μία ανθελληνική και προπαντός μία φιλοτουρκική χώρα.

*** «ΒΟΜΒΑ» για αντιοξειδωτικό συστατικό του εμβολίου – Τι είναι το Μito Q και τι μπορεί να προκαλέσει – ΑΚΟΥΣΤΕ όλα όσα αναφέρει ο κ. Αντώνης Πουλτρουντζίδης στον Focus FM. 

Για το αντιοξειδωτικό Mito q που μπορεί να επηρεάσει τα μιτοχόνδρια του οργανισμού με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία μας μίλησε μεταξύ άλλων στον Focus Fm 103,6 ο διατροφολόγος Αντώνης ΠουλτρουντζίδηςΑπαντώντας σε ερωτήσεις αναφορικά με τις μεταλλάξεις του ιού, επεσήμανε ότι είναι φυσιολογική η εξέλιξη των μεταλλάξεων και ότι πραγματικά επικίνδυνες είναι οι μεταλλάξεις των πολιτικών της Κυβέρνησης!  «ΒΟΜΒΑ» για αντιοξειδωτικό συστατικό του εμβολίου – Τι είναι το Μito Q και τι μπορεί αν προκαλέσει – ΑΚΟΥΣΤΕ όλα όσα αναφέρει ο κ.Αντώνης Πουλτρουντζίδης στον Focus FM….@velopky pic.twitter.com/fdKf7k2Yb5  — Voice News (@apokalyptikodel) February 13, 2021 

***  «Βόμβα» εκ Τσεχίας: Η AstraZeneca προσέγγισε απευθείας 4 χώρες της Ε.Ε. για εμβόλια

Μέσω μιας ενδιάμεσης εταιρίας στο Ντουμπάι, με όρο την προπληρωμή του 50% της αξίας των εμβολίων Σάλο έχει προκαλέσει η δήλωση «βόμβα» του Τσέχου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις για το γεγονός πως η AstraZeneca προσέγγισε τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ προσφέροντάς τους συμβόλαιο συνεργασίας (εκτός του πλαισίου συμφωνιών της Κομισιόν) προκειμένου να εμβολιαστεί γρηγορότερα ο πληθυσμός τους!  Σύμφωνα με τον Τσέχο πρωθυπουργό, «παρότι η AstraZeneca αρνούνταν να παραδώσει στην Ε.Ε. 80.000.000 δόσεις, λάβαμε επανειλημμένα προσφορές για αυτό το εμβόλιο -όχι μόνο εγώ, αλλά και τρεις άλλοι πρωθυπουργοί της Ευρώπης- προτού καν ξεκινήσουν οι παραδόσεις (του εμβολίου στην Ε.Ε).».  Ο πρωθυπουργός της Τσεχίας ανέφερε ότι αυτό έγινε μέσω μιας ενδιάμεσης εταιρίας στο Ντουμπάι, με όρο την προπληρωμή του 50% της αξίας των εμβολίων. «Πιστέψτε με, θα αξιοποιούσαμε σίγουρα αυτή την ευκαιρία εάν ήταν ρεαλιστική. Όμως δεν μπορούσαμε να επωμιστούμε το κόστος (…). Φυσικά, έχουμε κάποιες συμφωνίες (με την Ε.Ε.) και πρέπει να τις σεβαστούμε» πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει ίχνος αλήθειας σε αυτόν τον ισχυρισμό» τόνιζε πάντως η AstraZeneca στην ιστοσελίδα Euractiv, απαντώντας μέσω e-mail στον ισχυρισμό του Τσέχου πρωθυπουργού. Η φαρμακοβιομηχανία σημειώνει ότι εστιάζει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει απέναντι σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς υγείας το ταχύτερο δυνατό για να συνδράμει στον τερματισμό της πανδημίας. Επισήμαινε μάλιστα ότι δεν υπάρχει κανενός είδους εφοδιασμός, πώληση ή διανομή του εμβολίου μέσω του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν κάποιος προσφέρει σε ιδιωτική βάση εμβόλια, πιθανώς αυτά είναι πλαστά και θα πρέπει να γίνει καταγγελία στις τοπικές υγειονομικές Αρχές.  newsbreak.gr

***  Το Συνταγματικό Δικαστήριο στα Σκόπια θα εξετάσει εάν είναι έγκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την υπογραφή και δύο χρόνια μετά επικύρωσή της, η Συμφωνία των Πρεσπών συνεχίζει να συζητείται στα Σκόπια, αναμεταδίδει το Βαλκανικό Περισκόπιο.  Στα μέσα Μαρτίου εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, εμπειρογνώμονες στις σχέσεις Σκοπίων-Ελλάδας, καθώς και αμφισβητίες της Συμφωνίας των Πρεσπών και του διατάγματος με το οποίο τέθηκε σε ισχύ θα βρεθούν αντιμέτωποι στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο τότε πρόεδρος Γκιόργκι Ιβάνοφ αρνήθηκε να υπογράψει το διάταγμα του νόμου, οπότε το διάταγμα υπογράφηκε από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ταλάτ Τζαφέρι. Αυτό είναι ένα από τα κύρια επιχειρήματα της προσφυγής ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η κυβέρνηση έχει αντίθετη άποψη: ότι η συνταγματική παραβίαση διαπράχθηκε από τον πρώην Πρόεδρο Ιβάνοφ, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα υποχρεούται να υπογράψει, επειδή η πλειοψηφία των βουλευτών ψήφισε δύο φορές υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τους επόμενους μήνες, αναμένεται συζήτηση στην Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών των Σκοπίων Θα ξεκινήσει από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας, Λιούπτσο Κοσάρεφ, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πηγή περιφερειακής αστάθειας. Στην ίδια προπαρασκευαστική συνεδρία, θα υπάρξει συζήτηση για τον Νόμο για τις Γλώσσες (σ.σ. αναγνώριση της αλβανικής γλώσσας ως επίσημης). Και αυτός ο νόμος δεν υπεγράφη από τον Ιβάνοφ. Προσβλήθηκε στο δικαστήριο από συνολικά 13 πρωτοβουλίες από το VMRO-DPMNE, την Αριστερά, το Παγκόσμιο Συνέδριο της «Μακεδονίας», την καθηγήτρια Τάνια Καρακαμίσεβα και άλλους. Οι προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις όπου οι συνταγματικοί δικαστές χρειάζονται ευρύτερες διαβουλεύσεις για να διαμορφώσουν τη γνώμη τους. Σε μια ειδική σύνοδο, θα αποφασίσουν εάν θα κινήσουν μια διαδικασία ή εάν οι εγκριθέντες νόμοι είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 2019 επικυρώθηκε η Συμφωνία των Πρεσπών

***   Βασίλης Βιλιάρδος  @ViliardosV  Παρατάσεις πληρωμών, ζόμπι εταιρίες, ζόμπι νοικοκυριά, ζόμπι τράπεζες, ζόμπι κράτος – αυτές είναι στην ουσία οι επιτυχίες της κυβέρνησης που όμως έχουν ημερομηνία λήξης.   @ellinikilisi  Ο υπουργός ειδικών αποστολών

***  Χρυσομάλλης στον Αμυρά για τους δασωμένους αγρούς

Χρυσομάλλης στον Αμυρά  για τους δασωμένους αγρούς

Αναμένεται πολύ σύντομα η οριστική τακτοποίηση του ζητήματος 

Με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Αμυρά, συναντήθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας της Ν.Δ., Μίλτος Χρυσομάλλης, συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών του για το ζήτημα των δασικών χαρτών και ειδικότερα των δασωμένων αγρών, που ταλανίζει πολλές περιοχές της χώρας, τα νησιά του Αιγαίου και, βέβαια, τη Μεσσηνία και τη Μάνη. Ο κ. Χρυσομάλλης συζήτησε διεξοδικά με τον υφυπουργό το ζήτημα των δασωμένων αγρών και τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει μέχρι τώρα η διαδικασία αναγνώρισης του καθεστώτος και του παρουσίασε τις προτάσεις του για το θέμα, κάνοντας ειδική αναφορά στην περιοχή της Μάνης. Από την πλευρά του, ο κ. Αμυράς διαβεβαίωσε το Μεσσήνιο βουλευτή ότι αναμένεται πολύ σύντομα η οριστική τακτοποίηση του ζητήματος των δασωμένων αγρών, ενώ τον ενημέρωσε ότι αντίστοιχη τακτοποίηση θα νομοθετηθεί για τους δασωμένους αγρούς και για την περιοχή της Μάνης, στη βάση της έκτακτης χρησικτησίας, προκειμένου να ξεπεραστεί το πρόβλημα της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας. «Μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν επιβεβλημένη η συνάντηση εργασίας και με τον υφυπουργό Γιώργο Αμυρά, ο οποίος έχει και την αρμοδιότητα στο ζήτημα των δασικών χαρτών. Συζητήσαμε αναλυτικά το θέμα και ειδικά το ζήτημα των δασωμένων αγρών και μπορώ να πω με σιγουριά, έπειτα από τις διαβεβαιώσεις που έλαβα, πως πολύ σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις και ειδικότερα για την περιοχή της Μάνης, με τα γνωστά προβλήματα έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας», δήλωσε σχετικά ο Μίλτος Χρυσομάλλης.

***  Ξεκίνησε από χθες η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών της Μεσσηνίας

Ξεκίνησε από χθες η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών της Μεσσηνίας

Έγινε τυπικά χθες η ανάρτηση των αναμορφωμένων δασικών χαρτών της Μεσσηνίας από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δασών και όπως τόνισε στο «Θάρρος» ο αρμόδιος προϊστάμενος του Τμήματος Χαρτογράφησης Παναγιώτης Αγγελόπουλος, από την Κυριακή το πρωί θα μπορούν να τους βλέπουν και οι ενδιαφερόμενοι μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα της «Κτηματολόγιο».  Παράλληλα, θα ξεκινήσει η κατάθεση των αντιρρήσεων, αλλά προς το παρόν μόνο για τα αναμορφωμένα τμήματα των δασικών χαρτών.  Από την Κυριακή Όπως εξήγησε ο κ. Αγγελόπουλος, από χθες, όπως είχε ανακοινωθεί και επίσημα από το αρμόδιο υπουργείο, ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών της Μεσσηνίας. Όμως, αυτό έχει μια τεχνική διαδικασία, καθώς από τους υπολογιστές του Τμήματος Χαρτογράφησης γίνεται η ενημέρωση στους κεντρικούς υπολογιστές της «Κτηματολόγιο» κι αυτό απαιτεί κάποιον χρόνο. «Τα δεδομένα κάνουν πολλή ώρα για να ενσωματωθούν στον κεντρικό server, θα γίνει αυτομάτως τεχνικός έλεγχος από το server και μετά θα αρχίσει να φαίνεται η ανάρτηση. Για να καταλάβετε, θα εμφανισθούν πρώτα τα όρια του νομού και μετά το περιεχόμενο. Πιστεύω Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, θα είναι ορατή η ανάρτηση στους ενδιαφερόμενους», εξήγησε ο κ. Αγγελόπουλος. Αντιρρήσεις Σε ό,τι αφορά τις αντιρρήσεις, ο προϊστάμενος του Τμήματος Χαρτογράφησης διευκρίνισε  ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και την έχει υπογράψει ο υπουργός κ. Αμυράς, θα μπορούν να υποβληθούν μόνο για το αναμορφωμένο τμήμα των δασικών χαρτών. Για τα υπόλοιπα θα υπάρχει η ένδειξη «read only», όπου θα μπορείς μόνο να βλέπεις. Ο κ. Αγγελόπουλος μας εξήγησε ποια είναι τα αναμορφωμένα τμήματα στο χάρτη  της Μεσσηνίας: «Στα αναμορφωμένα περιλαμβάνονται κάποια αιτήματα που είχαν γίνει το καλοκαίρι. Τα αυτεπάγγελτα αναμορφούμενα, δηλαδή διοικητικές πράξεις υπηρεσίας που δεν είχαν αποτυπωθεί και έπρεπε να αποτυπωθούν. Που είχαν ξεχαστεί κατά κάποιο τρόπο ή είχαν τοποθετηθεί σε λανθασμένη θέση. Επίσης, κάποια αιτήματα που έκαναν οι πολίτες το καλοκαίρι που είχαμε βγάλει και τη σχετική δημόσια ανακοίνωση με τις παλιές οικοδομικές άδειες πριν από την εφαρμογή του νόμου 4030 του 2011, είτε πριν από το ’75 είτε μετά. Είχαν δικαίωμα οι πολίτες να κάνουν αίτημα αναμόρφωσης και κάποιες από αυτές – ένα σημαντικό ποσοστό θα έλεγα – έγιναν αποδεκτές και τώρα θα δουν αλλιώς το περιεχόμενο. Δηλαδή, σε αυτές τις μικρές θέσεις θα μπορεί να κατατίθεται αντίρρηση, δε θα έχει “κλειστός” ο χάρτης. Στη συντριπτική πλειοψηφία του νόμου, όμως, θα είναι “κλειστός”. Ακόμα δε θα αναρτηθούν πάλι οι οικιστικές εξαιρέσεις (όχι οι οικιστικές πυκνώσεις, γιατί τέτοιες δεν έχουμε στη Μεσσηνία). Δηλαδή οι οικισμοί, είτε είναι εγκεκριμένοι είτε αυτοί που στερούνται νόμιμης έγκρισης». Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Πριν από την εισβολή της «Μήδειας»

Πριν από την εισβολή της «Μήδειας»

Την απόλυτα ανοιξιάτικη λιακάδα απόλαυσε πολύς κόσμος χθες το πρωί στην παραλία της Καλαμάτας, με δεδομένο ότι από σήμερα χαλάει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία. Αρκετοί, λοιπόν, εκμεταλλεύτηκαν τον πολύ καλό καιρό και βγήκαν για μια βόλτα στην παραλιακή. Οι πιο τολμηροί βούτηξαν κιόλας. Β.Β.

*** Έρχεται «έξυπνη» διάβαση πεζών στην Καλαμάτα

Έρχεται «έξυπνη» διάβαση πεζών στην Καλαμάτα

Στη δημιουργία της πρώτης «έξυπνης» διάβασης πεζών στο κέντρο της Καλαμάτας θα προχωρήσει κατά το επόμενο διάστημα ο Δήμος, σύμφωνα με χθεσινή σχετική ανακοίνωση. Η «έξυπνη» διάβαση θα κατασκευαστεί στη συμβολή των οδών Αριστομένους και  Νικηταρά, θα διαθέτει αισθητήρες κίνησης και θερμότητας και θα είναι ενεργειακά αυτόνομη, καθώς τη λειτουργία της θα καλύπτει φωτοβολταϊκό πάνελ. Στο οδόστρωμα, επίσης, θα τοποθετηθούν φώτα Led και η ανάλογη σήμανση. Να αναφέρουμε ότι η πρώτη «Έξυπνη Πρότυπη και Σύγχρονη Διάβαση Πεζών» εγκαινιάστηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) στην Αθήνα. Πρόκειται για μια διάβαση που έχει ειδικό ακρυλικό φωσφορίζον υλικό με κρυστάλλους και αποκαλείται “έξυπνη”, καθώς ο φωτισμός LED μεταβάλλεται ανάλογα με τις υποδείξεις των φαναριών. Ταυτόχρονα ειδικός πομπός μεταδίδει ηχητικά και παλμικά σήματα στις εφαρμογές των κινητών των πολιτών με προβλήματα όρασης και ακοής. Στο πλαίσιο του ίδιου έργου θα τοποθετηθεί «έξυπνος» καθρέφτης επί της οδού Λεΐκων, ο οποίος θα διαθέτει αισθητήρες και από τις δύο κατευθύνσεις του δρόμου και ενδείξεις Led.

 ***  Η βασιλόπιτα των εργαζόμενων του Δήμου Καλαμάτας

Η βασιλόπιτα των εργαζόμενων του Δήμου Καλαμάτας

Χθες, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο του Δημαρχείου, το Σωματείο Εργαζομένων – με τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας – έκοψε τη βασιλόπιτά του, με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού ευχήθηκε το 2021 να είναι ένα έτος δημιουργικό και παραγωγικό για το Δήμο, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο των εργαζομένων, μόνιμων και συμβασιούχων, στην πορεία του Δήμου Καλαμάτας, στην εξυπηρέτηση των δημοτών, αλλά και στην υπηρέτηση του αναπτυξιακού πλάνου που έχει τεθεί, μέσα από την υλοποίηση μικρών και μεγάλων έργων και δράσεων.  Οι τυχεροί -έπειτα από κλήρωση- της βασιλόπιτας ήταν οι Γεώργιος Γιουλάς, Μαρία Σκοπετού, Γρηγορία Σολωμάκου και Ελένη Μυόγλου, λαμβάνοντας από τρεις (3) ημέρες άδεια. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, τέσσερις (4) ακόμα τυχεροί έλαβαν από 50 ευρώ, δώρο από το Σωματείο Εργαζομένων. Το δώρο έτυχε στους Ιωάννη Πιτσιλή, Ακριβή Καλογεροπούλου, Αναστάσιο Ντουραμάκο και Αγγελική Σταματοπούλου.  Α.Π.

***   Οδηγίες για την επερχόμενη επιδείνωση του καιρού από ΕΛ.ΑΣ. και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Οδηγίες για την επερχόμενη  επιδείνωση του καιρού από ΕΛ.ΑΣ. και ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Πέμπτη με πρόβλεψη μέχρι και τη Δευτέρα 15/2, η ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. ενημερώνει τους οδηγούς πως το  κύμα έντονης κακοκαιρίας προβλέπεται να επηρεάσει τη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους ανέμους και τον ισχυρό παγετό. Για το λόγο αυτό συνιστά στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας/Σπάρτης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα: -Να κινηθούν μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο και αφού ενημερωθούν προηγουμένως για την κατάσταση του οδικού δικτύου, τον καιρό και την πρόγνωση του καιρού, ώστε να αποφύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων  -Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο τοποθέτησης και χρήσης τους  -Να έχουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους  -Να προσαρμόζουν τον τρόπο οδήγησης και την ταχύτητά τους σύμφωνα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες  -Να τηρούν αυστηρά απόσταση ασφαλείας από τα εκχιονιστικά μηχανήματα και μην τα προσπερνούν, παρακωλύοντας το έργο τους  -Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τυχόν στάση του οχήματος να γίνεται μόνο δεξιά. Η αριστερή λωρίδα πρέπει να παραμένει πάντα ανοιχτή ώστε να διέρχονται τα εκχιονιστικά μηχανήματα  -Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση της κυκλοφορίας  -Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν στο 1025 ή στο 2710-562.000.  Υπενθυμίζεται ότι σε όλη τη χώρα ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας.  Ελληνική Αστυνομία  Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν τις προσεχείς ημέρες σε διαφορές περιοχές, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου συστήνει στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν.  Παράλληλα υπενθυμίζονται χρήσιμες συμβουλές για ανάλογες καταστάσεις και ειδικότερα:    Οι οδηγοί:  * Να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου αν πρόκειται να μετακινηθούν. * Να φροντίζουν το όχημά τους να έχει αντιολισθητικές αλυσίδες.  * Να χρησιμοποιούν πάντα τις αντιολισθητικές αλυσίδες, όπου υπάρχουν ειδικές συνθήκες κυκλοφορίας (παγετός, κ.λπ.).  *  Να φορούν πάντα τη ζώνη ασφαλείας.  * Να ελέγχουν την καλή λειτουργία των συστημάτων του αυτοκινήτου τους.  *  Να φροντίζουν ώστε να είναι εφοδιασμένοι με αρκετά καύσιμα.   * Να μειώνουν ταχύτητα και να αφήνουν αρκετή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα για να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια.  * Να μη φρενάρουν απότομα γιατί υπάρχει κίνδυνος να εκτραπούν της πορείας τους. Με τον ίδιο τρόπο να λειτουργούν και όταν πρόκειται να επιταχύνουν ή να στρίψουν.  * Να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί, ιδιαίτερα όπου δεν υπάρχει μεγάλη ορατότητα.  * Να διατηρούν τα φώτα και τους υαλοκαθαριστήρες του οχήματός τους  πάντα καθαρούς.  * Να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα για να έχουν τη δυνατότητα ελέγχου του οχήματός τους.   * Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν διασχίζουν γέφυρες, ανισόπεδες διαβάσεις και δρόμους που δεν είναι πολυσύχναστοι.  * Αν οδηγούν σε επαρχιακό δρόμο, να αποφεύγουν τους χιονισμένους χωματόδρομους.  * Να έχουν στο νου τους ότι ενδεχομένως να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερος χρόνος για να ακινητοποιήσουν το όχημά τους όταν οδηγούν σε παγωμένο δρόμο.    Εάν ακινητοποιηθεί το όχημά τους:  *   Να μην προσπαθήσουν να «γκαζώσουν» για να απεγκλωβιστούν, γιατί οι τροχοί   *  κινδυνεύουν να εισχωρήσουν ακόμα πιο βαθιά ειδικά σε πολύ χιονισμένα σημεία.  * Να μετακινήσουν δεξιά και αριστερά τους τροχούς μερικές φορές προκειμένου να διώξουν το χιόνι από τους τροχούς.  * Να ειδοποιήσουν αμέσως τις αστυνομικές Αρχές.  * Να παραμείνουν στο αυτοκίνητό τους και να ανάβουν τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα, ελέγχοντας ώστε η εξάτμιση να είναι καθαρή από χιόνια.  Οι πεζοί:   * Να περπατούν με μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα τις πρώτες πρωινές και νυκτερινές ώρες, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι δρόμοι να είναι παγωμένοι.  * Να φροντίσουν να φορούν τα κατάλληλα υποδήματα όταν πρόκειται να μετακινηθούν.  * Να  προτιμούν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς.     * Να αποφεύγουν να περπατούν στα τμήματα των δρόμων και των πεζοδρομίων όπου υπάρχει παγετός.   Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.  Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου θα ενημερώνει συνεχώς για  τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους  πολίτες να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.  Τέλος, από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα όλο το διάστημα εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.

***   Σπάρτη: Νεκρός 58χρονος τραυματιοφορέας του ΕΚΑΒ από κορονοϊό

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Γ. Γεννηματάς κατέληξε ένας 58χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ Σπάρτης  Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ ο υγειονομικός υπάλληλος νοσηλευόταν από τον Ιανουάριο με κορονοϊό, όμως η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ όπου και κατέληξε. «Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην σύζυγο, τα τρία παιδιά του και τους συναδέλφους του», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία σημειώνει ότι ο 58χρονος ήταν το 25ο θύμα μεταξύ των υγειονομικών που έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό.  «Ζητάμε να χαρακτηριστούν οι απώλειες των υγειονομικών κατά την διάρκεια της πανδημίας εργατικά ατυχήματα. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», καταλήγει η ανακοίνωση.

***  Με δεκαέξι μόνιμους ιατρούς ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Με δεκαέξι μόνιμους ιατρούς  ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας

Μια ευχάριστη εξέλιξη για το Νοσοκομείο Καλαμάτας περιλάμβανε η χθεσινή συνέντευξη Τύπου της διοικήτριας του νοσηλευτικού ιδρύματος, Ελένης Αλειφέρη, καθώς ανακοίνωσε την άμεση προκήρυξη 16 θέσεων μόνιμων γιατρών. Αναλυτικά πρόκειται για μια θέση στο Τμήμα Επειγόντων, μία ορθοπαιδικής, δύο παθολόγων και δύο χειρουργών. Για τις κλινικές οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι δύο παθολόγων, μία πνευμονολόγου, δύο ακτινοδιαγνωστικών, μία αναισθησιολόγου, δύο παιδιάτρων, μία ορθοπαιδικού, μία ψυχιάτρου και μία γαστρεντερολογίας. Η Ελένη Αλειφέρη εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση γι’ αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι αποτελεί έμπρακτη υλοποίηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης για στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπενθύμισε, δε, ότι πέρυσι είχαν προκηρυχθεί άλλες 15 θέσεις, εκ των οποίων μερικές έχουν ήδη καλυφθεί και όλο αυτό δείχνει ότι στο ΕΣΥ υπάρχει μια νέα πνοή. Παράλληλα, η κα Αλειφέρη ευχαρίστησε το διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη για τη συνεργασία του. Ξεχωριστή αναφορά, όμως, έκανε στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, υπογραμμίζοντας το συνεχές ενδιαφέρον του, καθώς και τη συμβολή του στα θέματα στελέχωσης του νοσοκομείου. Η διοικήτρια ευχήθηκε να υπάρχει ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές, επισημαίνοντας ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας χρειάζεται ιδιαίτερα παθολόγους, κάτι που συμβαίνει και σε άλλα νοσοκομεία. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχαν ζητήσει περισσότερες θέσεις για στελέχωση, ειδικά στη συγκεκριμένη ειδικότητα, ωστόσο αναγνωρίζει τις δυσκολίες, επαναλαμβάνοντας τη μεγάλη της ικανοποίηση για την προκήρυξη του υπουργείου Υγείας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι κατά το επόμενο διάστημα θα τροποποιηθεί ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, καθώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν προστεθεί νέες κλίνες και υπάρχει ανάγκη ίδρυσης νέων τμημάτων. Σημείωσε δε πως ο εξορθολογισμός του Οργανισμού θα αποφασιστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, προανήγγειλε σημαντικές τομές στα Επείγοντα του νοσοκομείου, όπου θα βρίσκονται στην υποδοχή ιατροί και θα καταστεί εφικτή η ανεξάρτητη και αυτόνομη λειτουργία του Τμήματος, κάτι που τόνισε ότι θα οδηγήσει σε πιο ποιοτική και γρήγορη παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι εξελίσσονται οι διαδικασίες για την αναδιάταξη του χώρου. Κλείνοντας τη συνέντευξη Τύπου η Ελένη Αλειφέρη δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όλους τους βουλευτές Μεσσηνίας για το συνεχές ενδιαφέρον τους για το νοσοκομείο, ενώ σημείωσε και τη συμβολή του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εξοπλισμού του νοσηλευτικού ιδρύματος.

*** 

~*** Αθλητική Ενημέρωση

~

~** ΣΗΜΕΡΑ Σάββατο  13-02-2021   : 
**   Για την SUPER LEAGUE 1  : 
~ ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης- ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964  0-0 .- ^ Διαιτητής : Δημήτρης Καραντώνης  .- Τα  γκολ :  -  

~ ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών  2-1  .-^   Διαιτητής : Εμμανουήλ Σκουλάς  , Τα γκολ : 42΄ Τόμας  ,  67΄Νταουντά , 90+1 ΄Θεοφάνης Μαυρομμάτης .-^

~**  Για την SUPER LEAGUE 2  :

ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΗΚΟΣ - Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  1-0 .-  ^

* ΞΑΝΘΗ - Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 1-0 .- ^ 

~** Το σερί του Παναθηναϊκού και το αήττητο του Ολυμπιακού

Με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα το ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» .  Το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός κλέβει την παράσταση στη Super League. Την Κυριακή, στις 19:30, στη «Λεωφόρο» θα ξεκινήσει το μεγάλο παιχνίδι των «αιωνίων» αντιπάλων. Ο Παναθηναϊκός είναι αήττητος στο Πρωτάθλημα σε 8 παιχνίδια που έδωσε στο 2021, με 6 νίκες και 2 ισοπαλίες και θέλει να συνεχίσει το σερί του. Ο Ολυμπιακός είναι πρωτοπόρος, με 18 νίκες και 3 ισοπαλίες, έχει πάρει μεγάλη διαφορά από τους διώκτες του και θα επιδιώξει να διατηρήσει το αήττητο έως το τέλος. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει ενισχυμένες αποδόσεις στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα». Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ είναι ανοιχτά στις περιοχές επιπέδου επιτήρησης και οι προσφορές από το Πάμε Στοίχημα συνεχίζονται. Εκτός από το ντέρμπι των «αιωνίων», με ενισχυμένες αποδόσεις στην αγορά «Τελικό Αποτέλεσμα» προσφέρονται και τα παιχνίδια Λειψία-Άουγκσμπουργκ (Παρασκευή, 21:30), Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (Σάββατο, 19:30) και ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ (Δευτέρα, 19:30). Το πρώτο γεγονός που θα συμβεί στο ντέρμπι Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και έξτρα ειδικά στοιχήματα για τον αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός.  Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται είναι και αυτό για το πρώτο γεγονός που θα συμβεί στο ντέρμπι, αν θα είναι πλάγιο άουτ, φάουλ, ελεύθερο από το τέρμα, κόρνερ ή γκολ. Το ίδιο ειδικό στοίχημα προσφέρεται για το δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι.  Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν ακόμα στα πολλαπλά σκορ, τον παίκτη που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα, τον παίκτη που θα δεχτεί κάρτα, τον παίκτη που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα, τον παίκτη που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του, τον παίκτη που θα δώσει ασίστ, το χατ-τρικ, το δοκάρι.  Επιβραβεύσεις παικτών από το Πάμε Στοίχημα  Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες, «Στο Παρά 1» και «Boost Νίκης», για τις οποίες ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.  Στους αγώνες της Premier League και στο ντέρμπι της Super League Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός προσφέρονται οι «Πόντοι Αξιολόγησης Παικτών», ενώ για τα πιο δυνατά παιχνίδια, από σήμερα έως τη Δευτέρα, το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ, με τον νικητή των κόρνερ, τα Over/Under 8,5-9,5 και 10,5 κόρνερ.

~**ΧΘΕΣ  ,12-02-2021 .- Στο Ελληνικό Κύπελλο μπάσκετ   1ος  προημιτελικός  :   ΠΑΟΚ – Προμηθέας  κ.α.  62-62 .- Παράταση : 69-76 .- ^   

Τα  δεκάλεπτα : 11-18 , 18-17 , 11-11 , 20-14 , 9-16 .- ^                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  1η ομάδα ΤΕΛΙΚΟΥ  ΜΠΑΣΚΕΤ .-

~  ΠΑΟΚ – Προμηθέας: Θρίαμβος των Πατρινών στην Πυλαία και πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου  Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε 76-69 του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, μετά από παράταση (62-62 κ.δ) και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ για 2η σερί χρονιά. Η ομάδα του Μάκη Γιατρά αναδείχθηκε νικήτρια στη μάχη που έγινε στο κλειστό της Πυλαίας, όπου οι δύο ομάδες έδωσαν τα πάντα για να πάρουν τη νίκη στον πρώτο ημιτελικό. Τελικά, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που τα κατάφεραν, αλλά κι οι παίκτες του Άρη Λυκογιάννη αξίζουν το χειροκρότημα για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν. Ο Προμηθέας είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και βρέθηκε ακόμα και στο +10 (46-36), λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου. Ο ΠΑΟΚ, όμως, επέστρεψε και γύρισε… τούμπα στο ματς (προηγήθηκε 50-48), έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή στον ΓκρίφινΜε καλάθι του Αμερικανού γκαρντ, 28” πριν το φινάλε, έγινε το 60-60 που έστειλε το ματς στην παράταση, καθώς στην τελευταία φάση, ο Τζέριαν Γκραντ δεν βρήκε στόχο (υπό πίεση) από το ύψος της βολής. Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, προηγήθηκαν 64-60, αλλά δύο καθοριστικά τρίποντα (το ένα με ταμπλό) του Αγραβάνη συνέβαλαν στο 12-0 της ομάδας από την Πάτρας. Οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν 72-64 και πήραν την πρόκριση… newsbomb.gr

 ~** Θρήνος στην ελληνική πυγμαχία- “Έφυγε” από την ζωή ο σπουδαίος προπονητής Ηλίας Παπαγιάννης

Φτωχότερη είναι από σήμερα η οικογένεια της ελληνικής πυγμαχίας, που έχασε το απόγευμα της Παρασκευής ένα από τα ιστορικότερα στελέχη της, τον Ηλία Παπαγιάννη. Ο εκλιπών είχε διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, ομοσπονδιακός προπονητής ενώ είχε ιδρύσει το σωματείο Πολυδεύκης Περιστερίου. Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας για το θάνατο του Παπαγιάννη: «Η Πυγμαχια μας ακόμα πιο φτωχή !!! Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι ο Ηλίας Παπαγιάννης απεβίωσε. Υπήρξε επί σειρά ετών Προεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, Ομοσπονδιακός Προπονητής και ιδρυτής του Σωματείου Πολυδεύκης Περιστερίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Π. εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην Οικογένεια του εκλιπόντος . Καλό ταξίδι φίλε Ηλία θα σε θυμόμαστε για πάντα». ΠΗΓΗ

~** 

~ *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :                                       1.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 .-   ~ ΚΑΛΟ  ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ για όλους μας !  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3629321515906895077  .-                            2.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  02  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5485299720485240098 .-                   3.-ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/4123857303033786414  .-              4.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4824355399652151825   .-                           5. --  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της  Ενημέρωσης   Παρασκευή  05  Φεβρουαρίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/2547014300202581612    .-              6.- - ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  06  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/7712557988691222076  .-                               7.-  ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/6985413851056659419  .-                    8.-ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  08  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/2538612953641790186    .-                       9.-ARFARA MESSHNIAS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/7644863548178670955  .-                                                                                                                                                                           10.- .- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  10  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1309719620285017199   .-                          11.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                                                                                                                                12.- ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/3617765107303059435  .-                          13.- ΑΡΦΑΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 13  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/2805432675121838565   .-                          14.-  

 ~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :                                                    01 .- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι8 της Ενημέρωσης    Παρασκευή  01  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   2021 ΚΑΛΗ , ΧΑΡΟΥΜΕΜΗ , ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2021 !  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΆ   για ΟΛΟΥΣ μας !:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/364930904970976734 .-                                       02.- .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   το αγιάζι της Ενημέρωσης Σάββατο  02  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΚΑΛΗ και Ευλογία Κυρίου ΧΡΟΝΙΑ !   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !      https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/473374788919931343  .-                               03 .-ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/4019652537537461777  .-                         04.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Δευτέρα  04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021   : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/1008012737221335351  .-                                 05 .- ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α  και  το Ω ! Ιατρικά Θέματα  !    Δευτέρα  04  Ιανουαρίου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/6871114509612322851   .- 29.- ARFARA NWES   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Παρασκευή  29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021  :    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/881365080770677550  .-                                   30.- ~ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης    Σάββατο 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3082189141962975493  .-                               31.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι  της Ενημέρωση   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3260060327409112602  .-                                                                                                           32 .- ΑΡΦΑΡΑ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ    ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ   Κυριακή  31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  :     https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/4959472227336455380   .-