Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο· η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-
Η ευτυχία είναι απλή, σαν τη σκέψη ενός παιδιού .-
~ Η αγάπη αποτελείται απο μια μοναδική ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα! (Αριστοτέλης) ~ Όταν δεν έχεις κάνει αυτό που αγαπάς , πρέπει να αγαπάς αυτό που έχεις.- (Σίλερ).-
~ Το μόνο κόσμημα, που δεν υπόκειται σε φθορά είναι η Γνώση.- (Φούλερ).-
~ Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδανηνό , ενώ εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο .(Λαπλάς).-
~ Είναι σκληρό να αποτύχεις , είναι όμως πιο σκληρό το να μην έχεις δοκιμάσει να πετύχεις. (Θ Ρούσβελτ).- 'Αλλο σκευάσματα και άλλο κατασκευάσματα ,-
`~ Ηγλώσσα της καρδιάς είναι τα μάτια. (Γ.Σανδή).-
~ Ο Ευφυής άνθρωπος αλλάζει γνώμη , ο ανόητος ποτέ.(Στερό).-
~ Η Ζωή είναι όμορφη όταν θέλουμε να την βλέπουμε όμορφη. (stamos).- Οι ιδέες πεθαίνουν όταν σταματήσεις να αγωνίζεσαι για αυτές.

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Η  Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  .-
~
 
 
~**    Αγιος Ευφρόσυνος ο Μάγειρας – Γιορτή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου – Ποιοι γιορτάζουν
~  – Τη μνήμη του Αγίου Ευφροσύνου του Μάγειρα τιμά σήμερα, , η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Ευφρόσυνος υπήρξε αγράμματος, αλλά αληθινά ευσεβής και πιστός. Έκανε οικονομίες με στερήσεις του εαυτού του, μόνο και μόνο για να κάνει ελεημοσύνες.
~  Το επάγγελμα του, του επέτρεπε να τρώει πρώτος τα καλύτερα φαγητά. Αυτός όμως, δεν θέλησε να το μεταχειριστεί ποτέ. Έτρωγε με μεγάλη ευχαρίστηση τα χόρτα και τις ελιές του, τη στιγμή που έβραζαν ή έψηναν μπροστά του τα ορεκτικότερα κρέατα και τα προκλητικότερα ψάρια.

Κατόπιν ο Ευφρόσυνος πήγε σε μοναστήρι, όπου και εκεί εξασκούσε το έργο του μαγείρου. Αλλά αυτός, αντίθετα από ότι στα κοσμικά ξενοδοχεία, στο μοναστήρι έφτιαχνε μετριότατο φαγητό. Σε μερικούς που τον ειρωνεύονταν γι’ αυτή του την κατάσταση, ο Ευφρόσυνος με πραότητα απαντούσε: «Η καλή μαγειρική δεν είναι τόσο καλός βοηθός για την βασιλεία των ουρανών. Την πολλή ευφροσύνη που ζητούν τα σώματα, θα τη χάσουν κατ’ ανάγκην οι ψυχές. Και εγώ δεν έχω εδώ προορισμό να σας κολάσω». Τελικά ο Ευφρόσυνος, πέθανε σ’ ένα ερημικό ησυχαστήριο. Και η Εκκλησία, που ξέρει ότι στην αιώνια ζωή δεν έχει κανένα ανώτερο δικαίωμα από έναν μάγειρα ένας βασιλιάς ή φιλόσοφος, ανέγραψε μεταξύ των αγίων της τον μάγειρα Ευφρόσυνο, επειδή ήξερε και να πιστεύει και να ζει κατά το θέλημα του Θεού.  Απολυτίκιο:  Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον.  Ταπεινώσει καρδίας Πάτερ Ευφρόσυνε, τω μαγειρείω προσφέρων διακονίαν την σην, επληρώθης αληθώς Αγίου Πνεύματος· όθεν εγνώρισεν ημίν, την σην δόξαν ο Θεός, δι’ ιερέως οσίου· ης και ημάς θεοφόρε, μετόχους δείξον ταίς πρεσβείαις σου.  https://youtu.be/Iu809wjXUU4   .-           
~**  Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 11 Σεπτεμβρίου 2019 – Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας
– Κατά Ιωάννην (12΄ 19-36): Γιορτή σήμερα: Άγιος Ευφρόσυνος ο μάγειρας
Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν.
~  Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.
οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν.
ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ·
ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.
ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
ὁ φιλῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν.
ἐὰν ἐμοὶ διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω, καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγώ, ἐκεῖ καὶ ὁ διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται· καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ πατήρ.
Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται, καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσον με ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διά τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὥραν ταύτην.
πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἐδόξασα καὶ πάλιν δοξάσω.
Ο λαός, που εστέκετο εκεί και ήκουσε την φωνήν, έλεγεν ότι έγινε βροντή. Αλλοι έλεγαν ότι άγγελος ωμίλησεν εις αυτόν.
Απήντησεν ο Ιησούς και είπε· “η φωνή δεν έγινε δι’ εμέ, αλλά έγινε για σας, δια να βεβαιωθήτε δηλαδή ότι πράγματι με έστειλε ο Θεός.
νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου τούτου, νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω·
κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
τοῦτο δὲ ἔλεγε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν.
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος· ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου ὅτι ὁ Χριστὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ πῶς σὺ λέγεις, δεῖ ὑψωθῆναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾿ ὑμῶν ἐστι· περιπατεῖτε ἕως τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς καταλάβῃ· καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει.
ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ἐκρύβη ἀπ᾿ αὐτῶν.  Μετάφραση:  Οι Φαρισαίοι είπον τότε μεταξύ των· “βλέπετε ότι δεν ωφελείσθε τίποτε με το να αναβάλλετε την σύλληψίν του; Ιδού ότι όλος ο κόσμος τώρα επήγε κοντά του”.  Ησαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Ελληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πασχα.  Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν στον Φιλιππον, που κατήγετο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν, λέγοντες· “κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν και να ομιλήσωμεν μαζή του”.  Ερχεται ο Φιλιππος και λέγει τούτο στον Ανδρέαν, μαζή δε κατόπιν, δια λόγους σεβασμού, ο Ανδρέας και ο Φιλιππος λέγουν στον Ιησούν ότι οι Ελληνες θέλουν να τον ίδουν.  Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “έφθασε τώρα η ωρισμένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξασθή με την σταύρωσιν και την ανάληψίν του ο υιός του ανθρώπου και να αναγνωρισθή ως Μεσσίας και Λυτρωτής από τους Ελληνας, οι οποίοι αυτήν την στιγμήν αντιπροσωπεύουν και όλον τον εθνικόν κόσμον.  Σας διαβεβαιώνω, εάν ο κόκκος του σιταριού δεν πέση στο χώμα και δεν αποθάνη, αυτός μένει μόνος. Εάν όμως σπαρή και ταφή εις την γην, τότε βλαστάνει και φέρει πολύν καρπόν. (Ετσι και εγώ θα αποθάνω επί του σταυρού, δια να φέρω με την μεγάλην αυτήν θυσίαν πολλήν καρποφορίαν). Εκείνος, που την αγαπά την ζωήν του και αποφεύγει να την θυσιάση, όταν το καθήκον το επιβάλλη, αυτός θα την χάση εις την αιωνιότητα. Και εκείνος, που χάριν του καθήκοντός του δεν υπολογίζει την ζωήν του στον κόσμον αυτόν, θα την εξασφαλίση και θα απολαύση την αιώνιον ζωήν. Οποιος με υπηρετεί με πίστιν, ας με ακολουθήση με αυταπάρνησιν. Και όπου είμαι εγώ, μετά την σταύρωσιν εις την αιωνίαν δόξαν, εκεί θα είναι και ο ιδικός μου διάκονος. Μαθετε δε και τούτο, ότι εκείνον που με υπηρετεί, θα τον δοξάση ο Πατήρ. Τωρα που πλησιάζει η μεγάλη ώρα του σταυρικού μου θανάτου, η ψυχή μου έχει ταραχθή από την τόσον φυσικήν οδύνην ένεκα του υψίστου αυτού μαρτυρίου. Και τι να είπω; Πατερ, γλύτωσέ με από την ώραν αυτήν. Αλλά δια τούτο ακριβώς έφθασα εις την ώραν αυτήν, δια να προσφέρω την μεγάλην λυτρωτικήν θυσίαν προς σωτηρίαν του κόσμου. Πατερ, με την θυσίαν και το όλον έργον μου, κάμε να δοξασθή το όνομά σου”. Ηλθε τότε φωνή από τον ουρανόν και είπε· “και εδόξασα το όνομά μου με όλην την μέχρι σήμερα αγιωτάτην ζωήν σου και δράσιν σου και πάλιν θα το δοξάσω με την λυτρωτικήν θυσίαν σου και την ένδοξον ανάστασίν σου”. ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι· ἄλλοι ἔλεγον· ἄγγελος αὐτῷ λελάληκεν. ἀπεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν· οὐ δι᾿ ἐμὲ αὕτη ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾿ ὑμᾶς. Τωρα, που εγώ θα σταυρωθώ, κρίνεται ο κόσμος και θα ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Τωρα ο άρχων του αμαρτωλού τούτου κόσμου θα κρημνισθή από την εξουσίαν του, θα χάση τους υπηκόους του και θα ριφθή έξω. Τουναντίον όμως εγώ, εάν υψωθώ επάνω στον σταυρόν και δια του σταυρού αναληφθώ στους ουρανούς, όλους τους καλοπροαιρέτους Ιουδαίους και Ελληνας θα ελκύσω προς τον ευατόν μου”. Ελεγε δε τούτο, υποδουλώνων τον σταυρικόν θάνατον, με τον οποίον επρόκειτο να πεθάνη. Απήντησεν εις αυτόν ο λαός· “ημείς έχομεν πληροφορηθή από τον νόμον ότι ο Χριστός μένει αθάνατος στον αιώνα· και πως συ λέγεις ότι πρέπει να υψωθή επάνω στον σταυρόν ο υιός του ανθρώπου; Ποίος είναι αυτός ο υιός του ανθρώπου; Είναι ο Χριστός η όχι;” Είπε τότε εις αυτούς ο Ιησούς· “ολίγον ακόμη χρόνον έχετε μαζή σας εμέ, που είμαι το φως του κόσμου· βαδίζετε, έως ότου έχετε το φως, δια να μη σας καταλάβη το σκοτάδι. Και εκείνος, που περιπατεί μέσα στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Εως ότου έχετε μεταξύ σας το φως, πιστεύετε στο φως, δηλαδή εις εμέ, που είμαι το φως του κόσμου, δια να γίνετε και σεις παιδιά του φωτός, φωτισμένοι από την διδασκαλίαν μου”. Αυτά εδίδαξεν ο Ιησούς και εβγήκεν έξω από την Ιερουσαλήμ και εκρύβη από αυτούς, δια να μη εξερεθίζωνται περισσότερον οι εχθροί του. 
~**  Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης: Δεν μπορώ να υπάρξω δίχως το Πνεύμα το Άγιο…
Όλη μας η ζωή θα πρέπει να είναι αυτή η μόνη εκζήτηση και αναζήτηση. Δίχως το δεν έχω αληθινή ύπαρξη και οντότητα. Ψευτοζώ, χαζοχαίρομαι, προσποιούμαι τον πνευματικό άνθρωπο.
~  Η απουσία του Αγίου Πνεύματος από τη ζωή μου με κάνει άφωτο, άχαρο, απάνθρωπο, αγενή, ανόητο, ανολοκλήρωτο. Όλες οι προσευχές, όλα τα «Κύριε ελέησον», όλες οι μετάνοιες, όλες οι νηστείες και οι αγρυπνίες σε αυτό κατατείνουν, πότε θα έρθει η φαεινή εκείνη ημέρα της παρουσίας του Αγίου πνεύματος στη ζωή μας, που θα αποτελέσει σταθμό μακαριότητος, ευλογίας και ανείπωτης ειρήνης. Η προσευχή μας κύριο αίτημα θα πρέπει να έχει την εκζήτηση του Αγίου Πνεύματος. Όπως λέγει ο θαυμάσιος Άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος, η ψυχή του είναι ταλαίπωρη όταν απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα. Η παρουσία Του, δίνει αναψυχή, ανάταση, παραμυθία και ενίσχυση.
Όπως ο πρωτόπλαστος Αδάμ πήρε ζωή με τη θεια πνοή, έτσι και η ψυχή του ζωντανεύει με την ουράνια αυτή επίσκεψη. Η ψυχή προγεύεται τότε την ουράνια δόξα και αγαλλίαση. Ζει από τώρα τον Παράδεισο. Αισθάνεται τη ζωντανή παρουσία του Θεού.

~** «Τα πάντα ματαιότης»

Τι είναι η ζωή; Πως πρέπει να φιλοσοφούμε για την ζωή; Τι πρέπει να κάνουμε για να εξαγοράσουμε τον καιρό της παρούσης ζωής σύμφωνα με το παράγγελμα του Αποστόλου Παύλου «εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, ότι αι ημέραι πονηραί εισί» (Εφεσ. 5,16);.  
~  Μας διακρίνει σήμερα ένα πνεύμα απαισιοδοξίας και συγχρόνως αντιπατερικότητος. Δεν θέλουμε να έχουμε επικοινωνία με τους Πατέρες της Εκκλησίας, ούτε και να ανατρέχουμε στις πνευματικές συμβουλές τους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος απευθυνόμενος στον Ευτρόπιο της εποχής του, μας ζωγραφίζει τι είναι η παρούσα ζωή και πως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε μέρος και κλήρο μετά πάντων των Αγίων στην Βασιλεία των Ουρανών.

Ας ακούσουμε την φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου, που είναι επίκαιρη για όλους μας: «Πάντοτε βέβαια, ιδιαίτερα όμως τώρα είναι η ευκαιρία να πούμε, «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης» (Εκκλ. 1,2). Που είναι τώρα η λαμπρή στολή της υπατείας; Που οι φωτεινές λαμπάδες; Που οι θόρυβοι, και οι χοροί, και οι διασκεδάσεις, καί τα πανηγύρια; Που είναι ο θόρυβος της πόλης και οι επευφημίες στα ιπποδρόμια και οι κολακείες των θεατών; Όλα αυτά έφυγαν· φύσηξε ξαφνικά άνεμος και έριξε κάτω τα φύλλα και μας έδειξε το δένδρο γυμνό και να κλονίζεται πια από την ρίζα του. Γιατί τέτοια ήταν η ορμή του ανέμου, ώστε να απειλεί να ξεριζώσει σύριζα το δένδρο και να τραντάξει και αυτά τα νεύρα του. Που είναι τώρα οι ψεύτικοι φίλοι; Που είναι τα συμπόσια και τα δείπνα; Που είναι το πλήθος των παρασίτων, και το ανόθευτο κρασί που χυνόταν όλη την ημέρα, και οι ποικίλες τέχνες των μαγείρων και οι υπηρέτες της εξουσίας που έκαναν και έλεγαν όλα για να είναι ευχάριστοι; Νύχτα ήταν όλα εκείνα και όνειρο, και όταν ήρθε η ημέρα εξαφανίσθηκαν. Άνθη ήταν ανοιξιάτικα, και όταν πέρασε η άνοιξη όλα μαράθηκαν. Σκιά ήταν καί έφυγε γρήγορα, καπνός ήταν και διαλύθηκε, αερόφουσκες ήταν και έσκασαν, αράχνη ήταν και έσπασε. »Γι΄ αυτό αυτά τα πνευματικά λόγια επαναλαμβάνουμε συνέχεια λέγοντας, « ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης». Πρέπει δηλαδή αυτά τα λόγια να είναι γραμμένα συνέχεια και στους τοίχους και στα ρούχα και στην αγορά και στο σπίτι και στους δρόμους και στις πόρτες και στις εισόδους και κυρίως στην συνείδηση του καθενός και πάντοτε να τα μελετούμε. Επειδή η απάτη των πραγμάτων, και τα προσωπεία και η υποκρισία, θεωρούνται από τους πολλούς πως είναι αλήθεια, αυτό το ρητό κάθε ημέρα, και στο δείπνο, και στο γεύμα, και στις συνάξεις έπρεπε ο καθένας να το λέγει στον πλησίον του και από αυτόν να ακούει, «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης»» (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ομιλία Α εις Ευτρόπιον, ΕΠΕ 33,87-89).
*** Νέα ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΑ του Άδωνι! Τώρα τα Σκόπια έγιναν… «Β. Μακεδονία»… (ΒΙΝΤΕΟ)
Δεν είναι πολύς καιρός που ο Άδωνις Γεωργιάδης, όντας στην αντιπολίτευση, υποστήριζε ότι δεν πρόκειται να πει ποτέ την πΓΔΜ, Βόρεια Μακεδονία. 
«Εγώ δεν θα την πω ποτέ Βόρεια Μακεδονία (…) Να με πάτε φυλακή», δήλωνε μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΪ ο κ. Γεωργιάδης, νυν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τώρα όμως είναι στην κυβέρνηση, και όπως πάντα, ξέχασε τα όσα έλεγε λίγες εβδομάδες πριν. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων πλέον, στέλνει επίσημες επιστολές-πρόσκληση προς τον υπουργό Οικονομίας της… «Βόρειας Μακεδονίας» (έτσι γράφει το επίσημο έγγραφο), Kreshnik BeKteshi για να τον προσκαλέσει με χαρά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.  Δείτε το συγκλονιστικό έγγραφο που λέει πάρα πολλά:  
***   BOMBA Άδωνι Γεωργιάδη: Να φύγουν οι λαθρομετανάστες!
~ Το τι  έλεγε παλιά ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους λαθρομετανάστες όπως τους αποκαλεί, συγκεκριμένα  ότι δεν τους ήθελε και φώναζε να φύγουν είναι γνωστό ,τώρα όμως  κυριαρχεί σιγή από  Α.Γεωργιάδη.   
Συγκεκριμένα η δήλωση που έμελλε να πυροδοτήσει το τότε παραλήρημα  του Άδωνι Γεωργιάδη ήταν 08|03|2015 , από την τότε  αναπληρώτρια υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ Τ. Χριστοδουλοπούλου, η οποία είχε τονίσει ότι θα ξεκινήσει σχέδιο ενοικίασης σπιτιών σε «μετανάστες». 
Τότε ο Άδωνις Γεωργιάδης  ωρυόταν για την κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  , και φώναζε  να φύγουν οι λαθρομετανάστες από την χώρα . Τώρα που είναι στην νέα κυβέρνηση δεν θα μιλήσει ; Mόνο τότε μιλούσε ο κ. Γεωργιάδης; Τώρα  δεν θα  φωνάξει να φύγουν οι λαθρομετανάστες;  Δείτε το βίντεο:  
Μια χαρά τα λέει ο @AdonisGeorgiadi για τους συριζαίους.  Οι προτάσεις του ισχύουν τώρα για τον ίδιο και τους ψηφοφόρους κόμματος του;

***  Ο Αριστοτέλης, οι αισθήσεις ως πηγή γνώσης και η διαίρεση των αγαθών…
~  Γράφει ο Θανάσης Μπαντές
Με δεδομένο ότι κάθε επιστήμη επιδιώκει την επίτευξη του δικού της αγαθού (αγαθό για την ιατρική είναι η υγεία, ενώ για τη ναυπηγική η ασφαλής πλεύση)…  

ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για το υπέρτατο αγαθό, το οποίο πρέπει να συνδυάζει το τέλος –εκπλήρωση του τελικού σκοπού– όλων των επιστημών. Η αναζήτηση και η κατάδειξη αυτού του υπέρτατου αγαθού δεν μπορεί παρά να γίνει με γνώμονα την εμπειρία: «Και αν κάποιος κάτι θέλει να αποδείξει σχετικά μ’ αυτά, μάλλον δεν πρέπει να μεταχειριστεί τα αθέατα πράγματα, αλλά για τα αφανή να μεταχειριστεί τα προφανή, και για τα νοητά τα αισθητά» (1183a 1.21).
Η εμπειρία αποτελεί το μοναδικό ασφαλή δρόμο για τη διερεύνηση όλων των θεμάτων, ακόμη και των πιο θεωρητικών, όπως αυτό του υπέρτατου αγαθού που τίθεται ως απώτερος κοινός στόχος όλων των επιστημών: «Τα αισθητά είναι πιο εύκολο να τα δούμε και να τα αντιληφθούμε. Όταν λοιπόν επιχειρεί κανείς να μιλήσει σχετικά με το αγαθό, δεν πρέπει να μιλά για την ιδέαν» (1183a 1.21). Η αντιπαράθεση με τον Πλάτωνα, που υποστήριζε την ιδέα του αγαθού ως υπέρτατης θετικής δύναμης με σχεδόν θεϊκές προεκτάσεις, είναι απολύτως σαφής: «Κι όμως κάποιοι τουλάχιστον έχουν την εντύπωση πως, όταν μιλούν για το αγαθό, πρέπει να μιλούν για την ιδέαν του αγαθού· λένε ότι πρέπει να μιλούν για το κατεξοχήν αγαθό, και αυτό σε κάθε περίπτωση είναι πρωτίστως κάτι σαν την ιδέαν, ώστε, κατά τη γνώμη τους, κατεξοχήν αγαθό πρέπει να είναι η ιδέα» (1183a 1.22). Επίνητρο του «ζωγράφου της Ερέτριας»: Γάμος του Αδμήτου και της Άλκηστης (λεπτομέρεια), 425-420 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.Επίνητρο του «ζωγράφου της Ερέτριας»: Γάμος του Αδμήτου και της Άλκηστης (λεπτομέρεια), 425-420 π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Μια τέτοια αντίληψη είναι αδύνατο να ικανοποιήσει τον Αριστοτέλη. Με δεδομένο ότι η πολιτική επιστήμη είναι η ανώτερη επιστήμη που αναζητά το υπέρτατο αγαθό (άποψη που έχει διατυπωθεί και στα «Ηθικά Νικομάχεια», αφού η πολιτική είναι που θα συντονίσει όλες τις επιστήμες προς όφελος της πόλης, δηλαδή προς εξασφάλιση της ευτυχίας όλων) είναι σαφές ότι το κριτήριο της διερεύνησης είναι αποκλειστικά ο άνθρωπος: «Σίγουρα έργο της» (εννοείται της πολικής) «είναι να μιλήσει για το αγαθό, και μάλιστα το υπέρτατο αγαθό, και ακριβέστερα για το ανθρώπινο υπέρτατο αγαθό» (1183a 1.20). Για τον Αριστοτέλη η απόδοση του υπέρτατου αγαθού με τρόπο που να ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα κρίνεται αδιανόητη, όχι γιατί δεν είναι αλήθεια (κανείς δε θα μπορούσε να είναι βέβαιος γι’ αυτό), αλλά γιατί τίθεται έξω από το πλαίσιο της φιλοσοφικής διερεύνησης. Η φιλοσοφία είναι δημιούργημα του ανθρώπου και αποπειράται να δώσει απαντήσεις μέσα στο πλαίσιο που εκείνος ορίζει. Εάν η φιλοσοφία παύει να αφορά τα ανθρώπινα μέτρα παίρνοντας θεϊκή (ή οποιαδήποτε άλλη) υπόσταση, στερείται νοήματος, καθώς δεν απευθύνεται πλέον στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, η φιλοσοφία που δεν επικεντρώνει στον άνθρωπο δεν είναι φιλοσοφία, γιατί αποκόπτεται από τον πυρήνα της έρευνάς της που είναι ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος. Από αυτή την άποψη, η –έτσι κι αλλιώς– ασαφής πλατωνική εκδοχή του υπέρτατου αγαθού ως ιδέας του κατεξοχήν αγαθού κρίνεται αδιάφορη, καθώς το θέμα δεν είναι το κατεξοχήν αγαθό αλλά το ανθρώπινο αγαθό, το οποίο πρέπει να διερευνήσει η πολιτική επιστήμη: «… το θέμα μας είναι η πολιτική επιστήμη ή δραστηριότητα, και αυτή δεν ασχολείται με το κατεξοχήν αγαθό αλλά το ανθρώπινο αγαθό. [Καμιά επιστήμη ή δραστηριότητα δε μιλά για τον εσώτερο σκοπό της ορίζοντάς τον ως αγαθό, επομένως ούτε και η πολιτική]. Οπότε η πολιτική δε μιλά για το αγαθό ως ιδέαν του αγαθού» (1183a 1.23). Η ιδέα του αγαθού κρίνεται επίφοβη, ακόμη κι αν τεθεί ως υποθετική αρχή για σκέψη προκειμένου να προσεγγίσει κανείς τα επιμέρους αγαθά που την συναποτελούν: «Αλλά ίσως κάποιος ισχυριστεί ότι την ιδέαν του αγαθού την παίρνει ως αρχή, και με εφαλτήριο αυτήν θα μιλήσει και για τα επιμέρους αγαθά. Και πάλι κάνει λάθος· διότι οι αρχές πρέπει να έχουν άμεση σχέση με το ζήτημα» (1183a 1.24). Το υπέρτατο αγαθό ως ιδέα δεν έχει καμία σχέση με τα πρακτικά-χειροπιαστά επιμέρους αγαθά των άλλων επιστημών και γι’ αυτό δεν μπορεί να τεθεί ως αρχή-εφαλτήριο για περαιτέρω διερεύνηση. Είναι σαν να διερευνάται το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου υπό την αρχή ότι η ψυχή είναι αθάνατη: «Είναι άτοπο, να θέλει κανείς να δείξει ότι το τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών ίσο με δύο ορθές, και να πάρει ως αρχή ότι η ψυχή είναι αθάνατη! Αυτή η αρχή δεν έχει να κάνει με το ζήτημα, και η αρχή πρέπει να είναι σχετική και μάλιστα συνδεδεμένη με το ζητούμενο. Στην πραγματικότητα, και χωρίς να είναι αθάνατη η ψυχή, θα αποδειχθεί ότι το τρίγωνο έχει άθροισμα γωνιών ίσο με δύο ορθές» (1183b 1.24). Σε κάθε περίπτωση η ιδέα του αγαθού είναι αδύνατο να σχετιστεί με το υπέρτατο για τον άνθρωπο αγαθό, όπως διερευνάται από την πολιτική επιστήμη: «Ομοίως και για τα αγαθά, είναι δυνατό να θεωρήσει κανείς τα επιμέρους, χωρίς να ασχοληθεί με την ιδέαν του αγαθού. Συμπέρασμα: η ιδέα του αγαθού δεν είναι αρχή σχετική με το αγαθό στο οποίο στοχεύει η πολιτική» (1183b 1.25). Αλήθεια, πώς μπορεί να συσχετιστεί με λογικά επιχειρήματα το υπέρτατο πλατωνικό αγαθό-ιδέα με τα χειροπιαστά προβλήματα της πόλης που αφορούν την παιδεία, τη δικαιοσύνη, την αξιοκρατία ή τα επιμέρους αγαθά των άλλων επιστημών όπως η υγεία ή η ασφαλής πλεύση; Ποιος συσχετισμός της λογικής που ανταποκρίνεται στα ανθρώπινα μέτρα μπορεί να αποδείξει μια τέτοια σχέση αρχής ανάμεσα στο αγαθό ιδέα και τα επιμέρους αγαθά; Από τη στιγμή που αυτό είναι αδύνατο να συμβεί, τότε χάνει κάθε ενδιαφέρον για περαιτέρω διερεύνηση. Άλλες είναι οι αρχές που πρέπει να διερευνηθούν κι άλλοι οι δρόμοι που πρέπει να διασχίσει ο νους του ανθρώπου. Κατόπιν αυτών ο Αριστοτέλης θα συνεχίσει τη διερεύνηση του αγαθού κατηγοριοποιώντας τα επιμέρους αγαθά ανάλογα με τη σημασία τους: «Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις, ας προσπαθήσουμε να πούμε με ποιες σημασίες χρησιμοποιείται ο όρος “αγαθό”. Λοιπόν, τρία είδη αγαθών υπάρχουν: αγαθά τίμια, αγαθά επαινετά, αγαθά δυνάμεις» (1183b 2.1). Κι εξηγεί: «Με τη λέξη τίμιον εννοώ κάτι σαν το θείο, το ανώτερο (οπότε τίμια αγαθά είναι η ψυχή, ο νους), το αρχαιότερο (οπότε τίμιον αγαθό είναι η αρχή), τέτοια πάνω-κάτω· τίμια, δηλαδή, είναι τα αγαθά στα οποία αποδίδεται τιμή (όλα τα προηγούμενα και τα παρόμοιά τους οι άνθρωποι τα τιμούν). Ανήκει βέβαια και η αρετή στα τίμια αγαθά, στην περίπτωση τουλάχιστον που λόγω αυτής γίνεται κάποιος σπουδαίος· και “άνθρωπος σπουδαίος” σημαίνει αμέσως “άνθρωπος της αρετής”» (1183b 2.1-2.2). Είναι προφανές ότι τα τίμια αγαθά είναι τα ανώτερα και γι’ αυτό αναφέρονται ως τέτοια ο νους και η ψυχή. Αυτός είναι και ο λόγος που αποτελούν την αρχή, ως αρχαιότερα. Και βέβαια, είναι συνυφασμένα με την αρετή, αφού αφορούν το σπουδαίο άνθρωπο, δηλαδή τον άνθρωπο που πραγματώνει την αρετή. Από κει και πέρα σειρά έχουν τα επαινετά: «Άλλα αγαθά είναι επαινετά· παραδείγματος χάριν οι αρετές, για το λόγο ότι τις ενάρετες πράξεις τις ακολουθεί ο έπαινος» (1183b 2.2). Η ασάφεια ανάμεσα στην αρετή που «ανήκει στα τίμια αγαθά» και στις αρετές που ανήκουν στα επαινετά δεν έχει καμία σχέση με την ιεραρχική κατάταξη των αγαθών, η οποία προβάλλει τα τίμια ως ανώτερα. Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή που επιφέρουν τα τίμια και τον έπαινο που «ακολουθεί τις ενάρετες πράξεις» πρέπει να σχετίζεται με την ανωτερότητα των πρώτων που (προφανώς) έχουν να κάνουν με τη συνολική παρουσία του σπουδαίου ανθρώπου, δηλαδή με την απόδοση μιας ανώτερης προσωπικότητας που διαγράφεται από το σύνολο της συμπεριφοράς της (μια ενιαία αρετή), σε σχέση με τη μεμονωμένη αρετή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος (και που επαινείται), ο οποίος όμως στο σύνολο μπορεί να μην είναι σπουδαίος (ή τόσο σπουδαίος), καθώς οι αρετές που επαινούνται είναι πολλές. Με δυο λόγια, στα επαινετά ανήκουν οι αρετές που φέρνουν τον έπαινο, ενώ τα τίμια δεν περιορίζονται μόνο στις αρετές αποδίδοντας την πληρότητα του σπουδαίου ανθρώπου. 
Πλάτων (αριστερά) και ο Αριστοτέλης (δεξιά), λεπτομέρεια από τη Σχολή των Αθηνών, Ραφαήλ.
Πλάτων (αριστερά) και ο Αριστοτέλης (δεξιά), λεπτομέρεια από τη Σχολή των Αθηνών, Ραφαήλ.

Η τρίτη κατηγορία αγαθών που καταγράφει ο Αριστοτέλης είναι τα αγαθά δυνάμεις: «Άλλα αγαθά είναι δυνάμεις· παραδείγματος χάριν, η εξουσία, ο πλούτος, η ισχύς, το κάλλος, για το λόγο ότι αυτά μπορεί να τα χρησιμοποιήσει βέβαια ο ενάρετος με τρόπο καλό, αλλά και ο ανήθικος με τρόπο κακό· για τούτον το λόγο αυτά και τα παρόμοιά τους αγαθά αποκαλούνται δυνάμεις (δυνατότητες)· οπωσδήποτε είναι αγαθά (το καθένα τους όμως αποδεικνύεται πράγματι αγαθό μέσω της χρήσης που θα κάνει ο ενάρετος και όχι μέσω της χρήσης που θα κάνει ο ανήθικος). Αυτά τα αγαθά-δυνατότητες συμβαίνει να έχουν ως αίτιο απόκτησής τους και την τύχη· γιατί είναι θέμα τύχης και ο πλούτος και η εξουσία, και με ένα λόγο όλα τα αγαθά που αποτελούν δυνατότητες». (1183b 2.2-2.3).  Η τρίτη κατηγορία αγαθών έχουν να κάνουν πρωτίστως με τον άνθρωπο που τα εκπροσωπούν. Επειδή σχετίζονται και με την τύχη, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να φτάσει σε αυτά κι εκείνος που δεν κατέχει την αρετή. Γι’ αυτό παρουσιάζονται ως δυνατότητες. Η εξουσία είναι μια δυνατότητα που μπορεί να στραφεί τόσο προς το καλό όσο και προς το κακό. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για την πιο επικίνδυνη κατηγορία αγαθών, αφού ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε αυτή κι άνθρωποι που δεν το αξίζουν. Όμως, εδώ διαγράφεται και η ευθύνη της πολιτικής οργάνωσης ως σύνολο που πρέπει να εξασφαλίζει τους μηχανισμούς, ώστε στα αγαθά-δυνάμεις να φτάνουν μόνο οι άξιοι. Όταν η εξουσία ή το χρήμα ή η ισχύς φτάνει στα χέρια των αδίστακτων ανθρώπων, τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα για την πόλη. Κι όσο πιο συχνό είναι το φαινόμενο να αναρριχώνται τέτοιοι άνθρωποι, τόσο πιο έντονη είναι η ανεπάρκεια της πολιτικής οργάνωσης. Από αυτή την άποψη, οι άνθρωποι που κατέχουν τα αγαθά-δυνάμεις δίνουν το στίγμα για την ποιότητα της πόλης. Το ορθό πολίτευμα αποσκοπεί στο να περιορίζει τον παράγοντα της τύχης δίνοντας το περιθώριο να αναδειχθεί η αξία. Όταν αυτό δε συμβαίνει, τότε τα αγαθά-δυνάμεις δε θα εκπληρωθούν, αφού «το καθένα τους […] αποδεικνύεται πράγματι αγαθό μέσω της χρήσης που θα κάνει ο ενάρετος και όχι μέσω της χρήσης που θα κάνει ο ανήθικος». Κι αυτή είναι η αρχή της παθογένειας. Η διαίρεση των αγαθών ολοκληρώνεται με ένα τέταρτο είδος, στο οποίο ο Αριστοτέλης δε δίνει κάποιο συγκεκριμένο όνομα: «Απομένει ένα τέταρτο είδος αγαθού, είδος που είτε διασώζει κάτι το αγαθό είτε το προξενεί, για παράδειγμα η γυμναστική την υγεία και οτιδήποτε άλλο παρόμοιο» (1183b 2.4). Πρόκειται για αγαθά που δεν υφίστανται ως αυτοσκοπός και νοηματοδοτούνται μόνο όταν τίθενται στην υπηρεσία ενός άλλου ανώτερου αγαθού. Η γυμναστική, όσο κι αν προσφέρει χαρά από μόνη της, δε θα μπορούσε να έχει ιδιαίτερη αξία, αν δε συνέβαλε στην καλή υγεία ή στη διαμόρφωση της ανδρείας ψυχής. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για το φαγητό (καθώς τρέφεται για να ζήσει) ή την ενδυμασία (ντύνεται για να μην κρυώνει).  Η αποκοπή των αγαθών αυτών από την υπηρεσία του τελικού στόχου οδηγεί σε στρεβλώσεις που έχουν να κάνουν με την υπερβολή. Ο άνθρωπος που γυμνάζεται όχι για χάρη του σώματος, αλλά για τη χαρά της γυμναστικής ως αυτοσκοπού είναι δυνατό να ξεπεράσει τα όρια και τελικά μέσω της υπερβολής να βλάψει την υγεία του μετατρέποντας τη γυμναστική σε σωματική εξάντληση, δηλαδή σε κατάχρηση. Κι όσο αφορά τη διαμόρφωση της ψυχής, είναι πολύ πιθανό (ο ίδιος άνθρωπος) αντί να οδηγηθεί στην ανδρεία να καταλήξει στο θράσος. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το φαγητό και με οποιοδήποτε άλλο αγαθό αυτής της κατηγορίας. Όμως, ο Αριστοτέλης, αφού ολοκληρώσει αυτού του είδους τη διαίρεση των αγαθών, θα προτείνει και μια άλλη προάγοντας το κριτήριο της επιδίωξης: «Υπάρχει, όμως, και μια διαφορετική διαίρεση των αγαθών: άλλα αγαθά τα επιλέγουμε και τα επιδιώκουμε σε κάθε τόπο και με κάθε τρόπο, άλλα αγαθά όχι· για παράδειγμα, τη δικαιοσύνη και τις υπόλοιπες αρετές τις επιλέγουμε και τις επιδιώκουμε σε κάθε τόπο και με κάθε τρόπο, πράγμα όμως που δεν ισχύει με την ισχύ και τον πλούτο και τη δύναμη και τα όμοιά τους» (1183b 2.5 και 1184a 2.5). Το ότι προκρίνονται σε κάθε τόπο και με κάθε τρόπο η δικαιοσύνη και οι αρετές σε αντίθεση με την ισχύ και τον πλούτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προσέγγιση αφορά τις αρετές κι όχι τις αληθινές προτιμήσεις των ανθρώπων. Εξάλλου, έχει ήδη ξεκαθαριστεί ότι στην ισχύ και στον πλούτο παίζει μεγάλο ρόλο και η τύχη, πράγμα που αποδεικνύει ότι οι δίχως αρετή άνθρωποι (προφανέστατα) έχουν άλλες προτεραιότητες. Θα έλεγε κανείς ότι η διαίρεση αυτή έχει περισσότερο δεοντολογικό περιεχόμενο παρά αντικειμενικό. Όσο για την επόμενη διαίρεση των αγαθών που θα προτείνει ο Αριστοτέλης είναι φανερό ότι προσομοιάζει στην τέταρτη κατηγορία της πρώτης διαίρεσης που διερευνούσε τη σχέση της γυμναστικής και της υγείας: «Επόμενη διαίρεση των αγαθών: άλλα αγαθά αποτελούν τελικούς στόχους, άλλα δεν αποτελούν· παραδείγματος χάριν, η υγεία είναι τελικός στόχος, αλλά όσα κάνουμε για την υγεία δεν είναι τελικοί στόχοι. Και όταν υπάρχει αυτή η σχέση, είναι πάντα ανώτερο το αγαθό που αποτελεί τελικό στόχο – η υγεία είναι ανώτερη από όσα κάνουμε γι’ αυτήν. Γενικά μιλώντας, ανώτερο είναι πάντα αυτό για το οποίο υπάρχουν τα άλλα» (1184a 2.6). Μούσα στη μαρμάρινη βάση της Μαντινείας που παίζει ένα είδος λαγούτου (ίσως «πανδούρα» ή «τρίχοδο»). Πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα. Muse on the marble base of Mantineia that plays a kind of hare (perhaps "pandora" or "trihodo"). First half of the 4th century BC National Archaeological Museum. Athena.
Μούσα στη μαρμάρινη βάση της Μαντινείας που παίζει ένα είδος λαγούτου (ίσως «πανδούρα» ή «τρίχοδο»). Πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα. Muse on the marble base of Mantineia that plays a kind of hare (perhaps «pandora» or «trihodo»). First half of the 4th century BC National Archaeological Museum. Athena.

Η διαίρεση αυτή εξυπηρετεί περισσότερο την ανάδειξη της ιεραρχίας στα αγαθά και τη διάκρισή τους σε τέλεια και ατελή: «… ανάμεσα στα αγαθά που αποτελούν τελικούς στόχους ανώτερο είναι πάντα το τέλειο και όχι το ατελές· και τέλειο είναι αυτό που με την απόκτησή του δε χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω, ενώ ατελές αυτό που κι όταν το αποκτήσουμε, κάτι πάλι μας λείπει» (1184a 2.7). Και θα γίνει σαφέστερος φέρνοντας ένα παράδειγμα: «Ας το δούμε στην περίπτωση της δικαιοσύνης και της ευτυχίας: όταν έχουμε την πρώτη, πάλι πολλά μας λείπουν· ενώ όταν αποκτήσουμε τη δεύτερη, τίποτε άλλο δε θέλουμε· συνεπώς, αυτό είναι το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο, αυτό ψάχνουμε, αυτό που είναι τελικός στόχος τέλειος. Συμπέρασμα: το αγαθό είναι ο τέλειος τελικός στόχος όχι οποιοσδήποτε άλλος αλλά αυτός των αγαθών ανθρώπων» (1184a 2.7). Με άλλα λόγια το υπέρτατο αγαθό δεν έχει να κάνει με την αοριστία της πλατωνικής ιδέας αλλά με την πρακτική καταμέτρηση των αγαθών και την ιεράρχησή τους. Αυτό που μένει είναι η αναζήτηση του τέλειου αγαθού που θα προκύψει ως ολοκλήρωση των ατελών, τα οποία υφίστανται για την εξυπηρέτησή του. Κι αυτό βέβαια σύμφωνα με τις ανάγκες του ανθρώπου, αφού η φιλοσοφία απευθύνεται μονάχα σ’ αυτόν. Γι’ αυτό προτείνεται ως υπέρτατο αγαθό η ευτυχία. Αν η έρευνα δεν αφορούσε τον άνθρωπο αλλά κάποιο άλλο ον ενδεχομένως να μην προτεινόταν το ίδιο υπέρτατο αγαθό, αλλά κάτι διαφορετικό, κάτι που θα ταίριαζε περισσότερο στο ον για χάρη του οποίου θα διενεργούνταν η έρευνα. Από κει και πέρα ο Αριστοτέλης θα προβεί σε μια ακόμη διαίρεση των αγαθών: «Ακολουθεί άλλη μία διαίρεση των αγαθών. Τα αγαθά χωρίζονται σε: α) ψυχικά (όπως οι αρετές), β) σωματικά (όπως η υγεία και η ομορφιά), γ) εξωτερικά (όπως ο πλούτος, η εξουσία, η τιμή και όλα τα παρόμοια). Ανώτερα όλων τούτων είναι τα ψυχικά αγαθά· αυτά διακρίνονται σε τρία: διανοητική ικανότητα, αρετή και ηδονή» (1184b 3.1). Αριστοτέλης: «Ηθικά μεγάλα», βιβλίο πρώτο, μετάφραση Βασίλειος Μπετσάκος, εκδόσεις ΖΗΤΡΟΣ, Θεσσαλονίκη 2010.  eranistis.net
***  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΟΚ από τον Γ. Παπαδάκη στον ΑΝΤ1 για τους ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ… (ΒΙΝΤΕΟ)
Απίστευτες αποκαλύψεις έκανε πρόσφατα σε εκπομπή του ο Γιώργος Παπαδάκης στο Καλημέρα Ελλάδα. 
Σε έγγραφο που εμφάνισε κατά τη διάρκεια της εκπομπής αποκαλύπτεται ότι οι λαθροεισβολείς που μένουν στη χώρα μας έχουν αυτομάτως τις εξής παροχές:
-Καταβολή Μηνιάτικου!
-Ενοικίαση από ΜΚΟ διαμερίσματα!
-Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!
-Πληρωμένα κοινόχρηστα κ φαγητό!  
Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα χιλιάδες Έλληνες ζουν στα όρια της φτώχειας και το κράτος τους κυνηγάει να πληρώσουν ποσά που τους είναι αδύνατο.  Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:  
Θα μας πει η κυβέρνηση τι θα γίνει με τις Άδειες Μετεγκατάστασης & τα Μισθωτήρια Συμβόλαια Διαμονής σε Λαθρομετανάστες?
✅Καταβολή Μηνιάτικου!
✅Ενοικίαση από ΜΚΟ διαμερίσματα!
✅Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη!
✅Πληρωμένα κοινόχρηστα κ φαγητό! @ellinikilisi @velopky

***  Η Ελλάδα «ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ» από τους ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ! Μέσα σε λίγες ώρες πάνω από 100 νέες αφίξεις… (ΒΙΝΤΕΟ)
Σε νέα- χειρότερη όπως όλα δείχνουν- εποχή βαδίζει το μεταναστευτικό ζήτημα αφού οι ροές προς τα νησιά είναι διαρκείς. 
Ο αριθμός των διαμενόντων στη ΒΙ.ΑΛ. συνεχώς αυξάνεται, έχοντας ξεπεράσει ήδη τα 3.100 άτομα, τη στιγμή που οποιαδήποτε απόπειρα αποσυμφόρησης πέφτει στο κενό.
Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύεται στην πράξη, αφού και σήμερα Τρίτη 10/9 σημειώθηκαν 3 περιστατικά αφίξεων μέσα σε λίγες ώρες.  Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 06:20 το πρωί στη Λευκωνιά , όπου αποβιβάστηκαν 38 άτομα από το Αφγανιστάν (18 γυναίκες, 15 άνδρες και 5 παιδιά).   Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε λίγο αργότερα στην περιοχή των Καρδαμύλων, όπου αποβιβάστηκαν επίσης 38 άτομα όλα από τη Σομαλία (19 γυναίκες, 14 άνδρες και 5 παιδιά).  Το τρίτο και τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε στον Καταρράκτη με 39 άτομα από τη Συρία (32 άνδρες, 3 παιδιά και 4 γυναίκες). Η κατάσταση στη ΒΙ.ΑΛ.  Την ίδια ώρα η κατάσταση στη ΒΙ.ΑΛ. τείνει να γίνει ανεξέλεγκτη αφού σε μία δομή με χωρητικότητα 1.014 ατόμων, διαμένουν 3.083 άτομα χωρίς να υπολογίζονται οι σημερινές αφίξεις, ενώ στη Χίο διαμένουν 3.385 άτομα.  politischios.gr    
Πριν λίγες ώρες μπούκαραν μόνο στη Χίο (Καρδάμυλα, Καταρράκτη και Λευκωνιά) 4 βάρκες με συνολικά 114 λάθρο.

Καληνύχτα Ελλάδα

***  Η παράσταση «Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων» στην Καλαμάτα

~  Τη “Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων” του ΑΡΚΑ θα παρουσιάσει η εταιρεία θεατρικών παραγωγών «Μέθεξις» την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου, στις 9.15 το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας.
Η “Ζωή Μετά”, ο “Ισοβίτης”, οι “Χαμηλές Πτήσεις”, ο “Καστράτο”, το “Μαλλί με Μαλλί” είναι πρωταγωνιστές στην ξεκαρδιστική παράσταση, που  θα φέρει λυτρωτικό γέλιο στα χείλη κάθε πικραμένου. Ο Μπαμπάς  Σπουργίτης προσπαθεί να ξεπεράσει την προδοσία της σπουργιτίνας, να βρει καινούργια σύντροφο και να χαλιναγωγήσει το “τέρας” που έχει για γιο. Ο Ισοβίτης βρίσκει παρηγοριά στο μοναδικό πλάσμα που του προσφέρει τη φιλία του με το αζημίωτο, το βρωμερό ποντικό Μοντεχρήστο, ενώ ο Θανατοποινίτης γράφει την αυτοβιογραφία του περιμένοντας χάρη. Η Λουκρητία θέλει απελπισμένα σεξ, μα η σκληρή μοίρα είναι το μόνο σκληρό πράγμα που συναντά, καθώς συγκάτοικός της είναι ο ευνούχος Καστράτο. Σ’ ένα κομμωτήριο οι γλώσσες κόκαλα δεν έχουν και κόκαλα σπάνε, με τις πελάτισσες να είναι έτοιμες να πιαστούν μαλλί με μαλλί. Τέλος, στην κόλαση και στον παράδεισο τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μας τα είπαν. Ζωή μετά υπάρχει, αλλά κάτι μας θυμίζει από τα πριν.
Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:
Δημήτρης Αγοράς, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Βισκαδουράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Γιώργος Γαλίτης, Μάρα Δαρμουσλή, Κατερίνα Θεοχάρη, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Χρήστος Τριπόδης, Γιώργος Χατζής.
 Τιμές εισιτηρίων
Προπώληση: 12 ευρώ
Ανεργίας, φοιτητικό, άνω των 65, πολύτεκνοι: 12 ευρώ
Παιδικό: 10 ευρώ
Γενική είσοδος: 15 ευρώ.

*** Ξεκινά η παντριφυλιακή εμποροπανήγυρη

~  Πυρετώδεις ήταν χθες οι προετοιμασίες για την παντριφυλιακή εμποροπανήγυρη του «Σταυρού» στην Κυπαρισσία, που ξεκινά σήμερα και από αύριο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη.
Από τις προηγούμενες μέρες έχει γίνει και η κατάλληλη σήμανση για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων στους δρόμους. Οι περισσότερες παράγκες με διάφορα είδη ήταν έτοιμες και σήμερα αναμένεται να ρευματοδοτηθεί ο χώρος και οι εγκαταστάσεις, μετά και τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας με μοναδικό θέμα το πανηγύρι.
Από το Δήμο, αιρετοί και εργαζόμενοι καταβάλλουν προσπάθειες ώστε ο χώρος να είναι καθαρός για την υποδοχή εμπόρων και, βεβαίως, επισκεπτών.
Το Λούνα – Παρκ, για τους μικρούς και μεγαλύτερους επισκέπτες του πανηγυριού, αναμένεται να λειτουργήσει από σήμερα με πολλά παιχνίδια!
Το δε πανηγύρι εκτείνεται στους δρόμους γύρω από την εκκλησία «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», που είναι και το επίκεντρο των θρησκευτικών τελετών, κοντά στην παραλία της Κυπαρισσίας.
Για μια ακόμη χρονιά οι παράγκες με ψησταριές είναι στη θέση που χωροθετήθηκε από το 2017, προς την έξοδο που πανηγυριού προς τα Φιλιατρά, στο τετράγωνο με τη “χλωρακιά”, κάτω από την πλατεία Απόδημου Ελληνισμού.
Η μεγάλη εμποροπανήγυρη της Κυπαρισσίας θα διαρκέσει μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ενώ η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού τιμάται το Σάββατο, οπότε και αναμένονται στην πόλη χιλιάδες επισκέπτες.  Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Πνίγηκε 80χρονη στο Πεταλίδι

~  Μία γυναίκα 80 ετών έχασε χθες το πρωί τη ζωή της, την ώρα που έκανε μπάνιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, χθες στις 11.00 το πρωί η άτυχη ηλικιωμένη ανασύρθηκε από θαλάσσια περιοχή του Πεταλιδίου χωρίς να έχει τις αισθήσεις της.
Στην περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Λιμεναρχείο διενεργείται προανάκριση.

***  Μεσσηνία: Καλοί οι οιωνοί των τιμών σε σύκο και σταφίδα

Με θετικό πρόσημο στη διαμόρφωση των τιμών εξελίσσεται μέχρι στιγμής η χρονιά για το σύκο και τη σταφίδα στη Μεσσηνία, κάτι που έχει αναπτερώσει το ηθικό των παραγωγών.
Ειδικότερα, ιδιαίτερα θετικό είναι το ξεκίνημα της σταφίδας στη Μεσσηνία, όπου κατά παράδοση προηγείται του Νομού Κορινθίας, αφού ευνοείται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Τόσο από πλευράς τιμής όσο και από πλευράς ποιότητας και ποσότητας όλοι συμφωνούν ότι είναι μία καλή χρονιά.
«Ξεκινάμε πλέον την παραλαβή της σταφίδας έχοντας διανύσει έναν πολύ καλό Αύγουστο που δε δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα. Οι ενδείξεις είναι πολύ καλές και μένει να δούμε τελικά ποια είναι η παραγόμενη ποσότητα» τονίζει στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα» ο αναπληρωτής διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, Γιάννης Πάζιος.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές, όπως σημειώνει, «πέρσι είχαμε ξεκινήσει με 1,30-1,40 ευρώ, φέτος με 1,50. Όλα δείχνουν ότι το προϊόν έχει αφήσει πίσω του τις μαύρες μέρες, που η τιμή του κυμαινόταν μόλις μεταξύ 0,70 και 0,80 ευρώ».
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου ένα χρόνο η σταφίδα εντάχθηκε στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.
Από την πλευρά της, η Ένωση Μεσσηνίας συνεργάζεται με την Παναιγιάλειο Ένωση και η συνολική εκτίμηση είναι ότι από εδώ και πέρα, με την εμφάνιση των υπερτροφών, ανοίγονται νέοι ορίζοντες, αφού η διατροφική της αξία είναι δεδομένη.
Ωστόσο, όπως εξηγεί ο κ. Πάζιος, αν και υπάρχει ζήτηση, «εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ποσοτικά. Ακυρώνουμε συμβόλαια και ενώ υπάρχει αγορά, δεν τολμάμε να ανοιχθούμε. Αν πάμε σε αναδιάρθρωση, τότε σίγουρα οι ξένες αγορές θα υποδεχθούν με θετικό τρόπο το προϊόν».
 Σύκα
Προβληματισμένος εμφανίζεται από την πλευρά του, στο ίδιο ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο πρόεδρος της ΣΥΚΙΚΗΣ, Παναγιώτης Παπαγεωργίου, για τη φετινή πορεία της παραγωγής σύκου. «Υπάρχει πρόβλημα το οποίο επιδεινώνουν ο καύσωνας και η ξηρασία. Σε κάποιες περιοχές, μάλιστα, έχει πέσει το φύλλο» τονίζει. Και συμπληρώνει ότι «ακόμα δεν έχουμε συνολική εκτίμηση για την παραγωγή αλλά είναι θέμα χρόνου να διαμορφωθεί η τελική εικόνα αφού οι γεωπόνοι καταγράφουν το πρόβλημα».
Σε μία προβληματική παραγωγική χρονιά, το ζητούμενο είναι η διαμόρφωση των τιμών. Όπως τονίζει ο κ. Παπαγεωργίου: «Με αυτά τα δεδομένα στην παραγωγή, πιέσαμε τις αγορές έξω να ανεβάσουμε τις τιμές και τα καταφέραμε. Έχουμε λοιπόν δεδομένο ότι για το σύκο ποιότητας Α η τιμή είναι στα 2,15 ευρώ, ενώ το 2018 ήταν 1,87 και η δεύτερη ποιότητα στα 1,90 ευρώ, έναντι 1,67 πέρυσι. Η τρίτη ποιότητα πήγε στα 1,40 ευρώ από 1,27 το 2018 και η τέταρτη κατηγορία από 1 ευρώ πήγε στο 1,15. Τέλος, στα βιολογικά η τιμή κυμάνθηκε από 2,15 στην τέταρτη κατηγορία και έφτασε στα 3 ευρώ στην πρώτη. Η συνολική αύξηση είναι 60 λεπτά το κιλό».
Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι της ΣΥΚΙΚΗΣ βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τους πελάτες στο εξωτερικό, ώστε να πάνε σε συμβόλαια ανάλογα της παραγωγής, ενώ υπάρχει και συγκρατημένη αισιοδοξία για αύξηση των καλλιεργητών βιολογικών σύκων μετά τη νέα αύξηση της τιμής τους.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι την τελευταία τετραετία το σύκο βρίσκεται από νωρίς αντιμέτωπο με διάφορα προβλήματα που δημιουργούν οι δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες.
Κλείνοντας ο κ. Παπαγεωργίου υπενθύμισε ότι η άρση του αδιεξόδου και των προβλημάτων στις εξαγωγές μπορεί να λυθεί μόνο μέσα από την αναδιάρθρωση των συκεώνων, που αποτελεί πάγιο αίτημα τα τελευταία χρόνια.

***  Καλαμάτα: Κοκαΐνη, χασίς και αεροβόλα πιστόλια έκρυβαν 3 νεαροί

~  Ναρκωτικά και αεροβόλα πιστόλια έκρυβαν στα σπίτια τους στην Καλαμάτα δύο αδέλφια και ο φοιτητής φίλος τους, ενώ συνελήφθησαν έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και τον Τελωνειακό Κώδικα.
 Έρευνες
Οι τρεις νεαροί συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς αδέλφια, 23 και 26 ετών, κι έναν 23χρονο Έλληνα από τα Τρίκαλα.
Τα σπίτια των δύο αδελφών βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση και ο 23χρονος αλλοδαπός φιλοξενούσε τον 23χρονο φοιτητή.
Προχθές το μεσημέρι, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες στα δύο σπίτια των νεαρών στην Καλαμάτα, όπου βρήκαν ναρκωτικά, πιστόλια κ.ά.
 Ναρκωτικά και όπλα
Ειδικότερα, στο σπίτι του 26χρονου οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών βρήκαν  χασίς βάρους 51,3 γραμμαρίων, ένα αεροβόλο πιστόλι και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν. Λίγα μέτρα παρακάτω, στο σπίτι του 23χρονου αδελφού του, όπου φιλοξενούσε και τον 23χρονο Έλληνα, βρήκαν ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 65 γραμμαρίων, ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους 5 γραμμαρίων, λευκή σκόνη, συνολικού βάρους 234 γραμμαρίων, η χημική σύσταση της οποίας ερευνάται, αλλά πιθανολογείται πως τη χρησιμοποιούσαν για την ανάμειξη με ναρκωτικά, λαθραίο καπνό βάρους 914 γραμμαρίων, ένα αεροβόλο πιστόλι, 1.330 ευρώ και 2 κινητά τηλέφωνα.
Ο λαθραίος καπνός θα σταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας.
Της Βίκυς Βετουλάκη 

***  Τρεις ανήλικοι έκλεψαν μηχανή

~  Ένα μηχανάκι έκλεψαν προχθές τα ξημερώματα τρεις ανήλικοι, όμως λίγη ώρα αργότερα εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς και συνελήφθη ο ένας.
Οι τρεις ανήλικοι ξημερώματα Κυριακής αφαίρεσαν μια μηχανή από την περιοχή των Αγίων Αναργύρων.
Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τους εντόπισαν να επιβαίνουν στη μηχανή και να κινούνται επί του δρόμου των Λεΐκων.
Οι ανήλικοι μόλις είδαν τους αστυνομικούς εγκατέλειψαν τη μηχανή και τράπηκαν σε φυγή, όμως αυτοί κατάφεραν να συλλάβουν έναν 16χρονο, ενώ διέφυγαν ο 14χρονος αδελφός του κι άλλος ένας 14χρονος.
Η μοτοσικλέτα αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.  Β.Β.

*** Ο καιρός  σήμερα Τετάρτη στην Καλαμάτα

O καιρός στην πόλη της Καλαμάτας για αύριο Τετάρτη 11/9/2019 προβλέπεται μερικώς νεφελώδης.                   
Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις. Από τις πρωινές έως και τις πρώτες απογευματινές ώρες θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να πυκνώνουν κατά διαστήματα. Από τις απογευματινές ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με κάποιες σποραδικές νεφώσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στη μέγιστη τιμή της και θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
Η υγρασία θα κυμανθεί από 45-75%
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 2-3 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, τις πρώτες μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ, τις μεσημβρινές ώρες θα ενισχυθούν, στα 3-4 μποφόρ, τις απογευματινές ώρες θα εξασθενίσουν, στα 2-3 μποφόρ και το βράδυ θα στραφούν σε Β-ΒΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ.
Ο δείκτης υπεριώδους ακτινοβολίας (U.V.) κατά τις μεσημβρινές ώρες και μόνο κατά το διάστημα που ο ουρανός θα είναι καθαρός, θα βρίσκεται στο 6.0 (Υψηλός).
Ο κώδικας επικινδυνότητας πυρκαγιάς για το Νομό Μεσσηνίας θα βρίσκεται στην κατηγορία 2 (Μέση).
Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το kalamata.meteoclub.gr/

***  Δήμος Τριφυλίας: Συνάντηση απασχολουμένων με δήμαρχο για παράταση κοινωφελούς προγράμματος

Συνάντηση αντιπροσωπείας των απασχολούμενων στο Δήμο Τριφυλίας, στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 2014-2020», με το δήμαρχο Τριφυλίας, Γιώργο Λεβεντάκη, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο γραφείο του στο Δημαρχείο Τριφυλίας στην Κυπαρισσία.
Οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται στο Δήμο μετά την παράταση ισχύος των συμβάσεών τους και προσφέρουν υπηρεσίες σε διάφορους τομείς.
Όπως και όλοι οι άλλοι που απασχολούνται μέσω της συγκεκριμένης Δράσης του ΟΑΕΔ σε όλους τους Δήμους, έθεσαν στον κ. Λεβεντάκη το αίτημά τους για παράταση της απασχόλησής τους.
Η συνάντηση και συζήτηση με το δήμαρχο Τριφυλίας διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα. Από πλευράς Δήμου δε, θα εξεταστεί κάθε λεπτομέρεια του ζητήματος, ενώ θα προβεί σε σχετικό αίτημα προς τον ΟΑΕΔ.
Παράλληλα, η αντιπροσωπεία των απασχολουμένων κατέθεσε σχετικό αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ώστε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση στο Σώμα.  
Του Ηλία Γιαννόπουλου

***  Ινδικό ενδιαφέρον (και) για το αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ενεργό παραμένει το ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών κατασκευαστικών εταιρειών για την τύχη των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας (μεταξύ αυτών και της Καλαμάτας) που παραμένουν ακόμα στο ελληνικό Δημόσιο.
Εκτός από τα διάφορα σενάρια που έχουν γίνει γνωστά για μερική ή ολική αξιοποίησή τους, τις τελευταίες ημέρες προστέθηκε ακόμα ένα. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς (και όχι μόνο) ομίλους της Ινδίας, της GMR, κινεί το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίησης των 23 υπόλοιπων περιφερειακών αεροδρομίων. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές της εταιρείας στην ιστοσελίδα ypodomes.com, είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον τους και αναμένουν τα έγγραφα προκειμένου να οριστικοποιήσουν ή όχι τη συμμετοχή τους.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypodomes, πριν από περίπου ένα μήνα αντιπροσωπεία της GMR επισκέφθηκε τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή. Εκεί του εκδήλωσαν το ενδιαφέρον του Ινδικού Ομίλου για συμμετοχή σε ένα πιθανό διαγωνισμό. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα σημαντικό μήνυμα για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα από νέες, ανερχόμενες αγορές, όπως αυτή της Ινδίας.
Να θυμίσουμε πως η GMR σε κοινοπραξία με έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς ομίλους της χώρας, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, έχουν αποκτήσει έπειτα από διεθνή διαγωνισμό το έργο-παραχώρηση για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Νέου Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου, στο οποίο οι Ινδοί θα είναι οι operators. Επίσης, από κοινού κατέβηκαν σε αντίστοιχο διαγωνισμό για το αεροδρόμιο Βελιγραδίου στο οποίο τελικά επικράτησε η VINCI.
Το περασμένο Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε το ινδικό περίπτερο στην 84η ΔΕΘ (η Ινδία ήταν η τιμώμενη χώρα) μαζί με τον υπουργό Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας, Hardeep Singh Puri. Ο πρωθυπουργός εξήρε τη σημασία των σχέσεων των δύο κρατών και ειδικότερα υπογράμμισε την πρόσφατη επένδυση του Ινδικού Ομίλου GMR για το Νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της GMR, Srinivas Bommidala στον οποίο υπογράμμισε την εξαιρετική σημασία που έχει για τη νέα κυβέρνηση η επένδυση για το Νέο Αεροδρόμιο στο Ηράκλειο και πως είναι χαρούμενος για τη σύμπραξη των δύο εταιρειών (από την Ελλάδα και την Ινδία) για την κατασκευή και λειτουργία του νέου αεροδρομίου, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το τοπίο των αερομεταφορών στην Ελλάδα.
Αργότερα την ίδια μέρα, το περίπτερο της Ινδίας επισκέφθηκε και ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα και τη σημασία της εμπειρίας που έχουν αποκομίσει ινδικές εταιρείες στην ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών.
Οι Έλληνες αξιωματούχοι εξήραν και το σύγχρονο σχεδιασμό στην κατασκευή αεροδρομίων ανά τον κόσμο που συμμετείχε η GMR. Εξέφρασαν, δε, την επιθυμία και στο αεροδρόμιο του Καστελίου να υπάρξει παρόμοιος παγκοσμίου επιπέδου σχεδιασμός και η χώρα μας να αποκτήσει ένα ισχυρό αεροπορικό «οικοσύστημα»

***  Η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε και φέτος η εορτή του Γενεθλίου της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.
Επίκεντρο του εορτασμού ο φερώνυμος ναός, της συνοικίας των Φαρών, στην πόλη της Καλαμάτας. Αφ’ εσπέρας του πανηγυρικού εσπερινού προέστη και χοροστάστησε ο Σεβ. μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώ την κυριώνυμο μετέβη εις τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Γενεθλίου στo Μελιγαλά. 
Στον Ιερό Ναό της πόλης της Καλαμάτας την κυριώνυμο προέστη της Θείας Λειτουργίας ο πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αρχιμανδρίτη Φίλιππος Χαμαργιάς, ο οποίος κήρυξε και το θείο λόγο. Μετέφερε, δε, στο πολυπληθές εκκλησίασμα το μήνυμα της ημέρας, που είναι μήνυμα χαράς και προμήνυμα σωτηρίας των ανθρώπων.

*** Σεισμική δόνηση αισθητή στην Αττική!

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 11:13 το πρωί της Τετάρτης στην Αθήνα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 9,4 χιλιόμετρα ανατολικά της Αθήνας και οκτώ χιλιόμετρα ανατολικά της Νέας Μάκρης. 

***  Ο πρώην δήμαρχος Παναγής Κουμάντος στο Δημαρχείο

Όλα έχουν τη σημασία τους. Επομένως, η παρακάτω είδηση δε θα πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Ο πρώην δήμαρχος Παναγής Κουμάντος επισκέφθηκε το Δημαρχείο χθες και συναντήθηκε με το δήμαρχο Καλαμάτας. Ο Π. Κουμάντος συνεχάρη τον Θανάση Βασιλόπουλο, του ευχήθηκε «αρίστη επιτυχία στο έργο του» και του προσέφερε το βιβλίο του με τίτλο: «Οι Δήμαρχοι Καλαμάτας (1834-1978)». 
Να υπενθυμίσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες με δημόσια παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος είχε ταχθεί κατά της παραλιακής χάραξης του δρόμου Καλαμάτα- Ριζόμυλος.  
Το ποιος είναι υπέρ της λύσης αυτής είναι γνωστό τοις πάσι πλέον…  Α.Π. 

***  Στο… πόδι η Υπαπαντή

Τις τελευταίες μέρες στην περιοχή της Υπαπαντής έκαναν την εμφάνισή τους κάποια περίεργα άτομα με μηχανές, που κατά τις βραδινές ώρες επιδίδονται σε διάφορες θορυβώδεις "ασκήσεις". Αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι να έχουν χάσει τον ύπνο τους. Ιδιαίτερα, προχθές, κάποιοι άκουσαν και θορύβους που έμοιαζαν με αυτούς που κάνουν τα στρατιωτικά αγήματα. 
Η Αστυνομία είναι ήδη ενημερωμένη για την κατάσταση που επικρατεί και καιρός είναι να κάνει καμιά βόλτα από την περιοχή. Ξέρουμε ότι το προσωπικό δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη της πόλης, αλλά όσοι ασκούν διοίκηση μπορούν να κατανείμουν τις δυνάμεις κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο…  Α.Π.   

***  Στροφή στο θέμα χρήσης του στρατοπέδου «Παπαφλέσσα» από τον Θανάση Βασιλόπουλο

Αν μη τι άλλο, έκπληξη προκάλεσε η προχθεσινή παρέμβαση του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, για το μέλλον του στρατοπέδου «Παπαφλέσσα».
Κι αυτό, γιατί στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ως επιστολή προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, φαίνεται να υιοθετεί απόλυτα τη μέχρι σήμερα θέση του σημερινού περιφερειάρχη και προκατόχου του Παναγιώτη Νίκα, ενώ ο ίδιος προεκλογικά είχε εκφράσει εντελώς διαφορετική άποψη.
Ειδικότερα, πρότεινε ο χώρος να παραχωρηθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Καλαμάτας, ενώ έπειτα από δημόσια διαβούλευση με τους φορείς της πόλης θα καταβαλλόταν προσπάθεια για εξεύρεση της βέλτιστης λύσης. Μάλιστα, έκανε λόγο για τουριστική, αθλητική, οικολογική αξιοποίηση, ενώ αναφερόταν και στη δημιουργία ενός Στρατιωτικού Μουσείου.
Προχθές, στην επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Σε συνέχεια των πορισμάτων συσκέψεων του παρελθόντος, των ψηφισμάτων που έχει εκδώσει το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και των αυτοπρόσωπων παραστάσεων διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκ μέρους του τέως δημάρχου Καλαμάτας και νυν περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, επανερχόμαστε για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας αναφορικά με την ύπαρξη της παραμικρής έστω βασιμότητας στις πληροφορίες, που αναφέρονται σε παύση λειτουργίας του στρατοπέδου “Παπαφλέσσα” στις 20/12/2019.
Δηλώνουμε δε ότι ο Δήμος Καλαμάτας εμμένει στα εξής: Σε οποιονδήποτε σχεδιασμό προκριθεί από πλευράς υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι αναγκαία η διατήρηση σε λειτουργία του στρατοπέδου “Παπαφλέσσα” στην Καλαμάτα για στρατιωτικούς σκοπούς και μόνο, δεδομένου ότι το στρατόπεδο αυτό διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα». Ποιος είναι ο λόγος που, ελάχιστους μήνες αργότερα, ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αποφάσισε να αλλάξει… ρότα, παραμένει ερωτηματικό. Α.Π. 

***  Αναφορά γονέων της Σπερχογείας στην Εισαγγελία για μη μετεγγραφή των παιδιών τους
Πώς να ξεχασθεί ο άδικος χαμός τον Ιανουάριο του 16χρονου μαθητή που επέστρεφε στο σπίτι του με τα πόδια και σκοτώθηκε από αυτοκίνητο που ξέφυγε από την πορεία του στην εθνική οδό…
Ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης από και προς τη Θουρία
 Μέχρι την πόρτα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας έφτασαν χθες εννέα γονείς από Σπερχογεία και Θουρία, καταθέτοντας αναφορά και διαμαρτυρόμενοι διότι δεν έγιναν δεκτές οι μετεγγραφές που είχαν ζητήσει για τα παιδιά τους σε σχολεία της Καλαμάτας, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μετακίνησης.
Παράλληλα, το περιστατικό πέρυσι τον Ιανουάριο με το θάνατο, λίγο πριν από τη Θουρία, του 16χρονου μαθητή που επέστρεφε με τα πόδια από το σχολείο στο σπίτι του, από αυτοκίνητο που ξέφυγε της πορείας του και ντελαπάρισε, έχει θορυβήσει- και δικαιολογημένα- τους γονείς.
 Μετακίνηση
Οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως παιδιά που τελείωσαν το Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας και πρέπει να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Θουρίας, όμως οι γονείς τους θέτουν σοβαρό ζήτημα μετακίνησής τους. Η μικρή απόσταση μεταξύ των δύο χωριών δε δικαιολογεί μετακίνηση των μαθητών με ειδικό δρομολόγιο (λεωφορείο ή ταξί), ενώ σε ό,τι αφορά τα τακτικά δρομολόγια των λεωφορείων, οι μαθητές δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, καθώς το πρωινό φτάνει στη Θουρία στις 8.45 (το σχολείο έχει ήδη ξεκινήσει). Το δε μεσημέρι για επιστροφή το δρομολόγιο φεύγει στις 14.45
Οι γονείς όλοι είναι εργαζόμενοι, κυρίως στην Καλαμάτα, γι’ αυτό και ζήτησαν τη μετεγγραφή των παιδιών σε Γυμνάσιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.
Παράλληλα θέτουν και ζήτημα επικινδυνότητας, καθώς είναι αδύνατο τα παιδιά αυτά με ασφάλεια να περπατούν επί του εθνικού δρόμου για να πάνε στο σχολείο τους ή να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
 Επικινδυνότητα
Άλλωστε, είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από το τραγικό περιστατικό στις 18 Ιανουαρίου, όταν 16χρονος μαθητής της α΄ τάξης του Λυκείου Θουρίας επέστρεφε πεζή στο σπίτι του στην Αίπεια. Λίγο πριν από το σούπερ μάρκετ «Λάμπου» αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο ρεύμα προς Καλαμάτα, έχασε τον έλεγχο. Αφού διένυσε τρελή πορεία, ανετράπη, έχοντας όμως χτυπήσει το μαθητή. Μάλιστα, ο νεαρός Ρομά που οδηγούσε το μοιραίο αυτοκίνητο μετά το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο. Λίγη ώρα αργότερα ο 16χρονος μαθητής άφησε την τελευταία του πνοή.
Οι διαμαρτυρόμενοι γονείς που κατέθεσαν και την αναφορά στην Εισαγγελία επισήμαναν πως έχουν απευθυνθεί και στο ΚΤΕΛ, αλλά τους επισημάνθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή των δρομολογίων.
Μας εξήγησαν, επίσης, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί υπάρχουν τόσες αντιρρήσεις από την εκπαιδευτική κοινότητα για τη μετεγγραφή των παιδιών, τη στιγμή μάλιστα που άλλα παιδιά των ίδιων οικογενειών που ζητούν μετεγγραφή φοιτούν ήδη σε σχολεία της Καλαμάτας.   Της Βίκυς Βετουλάκη

***  Το πρώτο τροχαίο της σεζόν
~  Η διασταύρωση Ψαρών και Σόλωνος είναι από αυτές που δίνουν πολύ συχνά τροχαία ατυχήματα στο κέντρο της πόλης. Δικαστήρια, Περιφερειακή Ενότητα και σχολεία από Σεπτέμβριο κάνουν την περιοχή να σφύζει. 
Και καθώς η κίνηση έχει αρχίσει να αυξάνεται την περίοδο αυτή, τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το πρώτο τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές. 
Στο συγκεκριμένο σημείο όλα τα ατυχήματα που έχουν σημειωθεί οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος και, κυρίως, σε παραβίαση προτεραιότητας. Προσοχή, λοιπόν, χρειάζεται από τους οδηγούς  Β.Β. 

***  Μια… βροχή θα σώσει τη φετινή παραγωγή ελαιολάδου
Κρίσιμο το επόμενο διάστημα για τη Μεσσηνία
 Την περασμένη χρονιά η τοπική οικονομία, εκτός από την οικονομική κρίση, έπρεπε να "σηκώσει" και το βάρος από την πολύ κακή ελαιοκομική περίοδο, αφού… χάθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Η καταστροφική "βουτιά" ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων, με βασικότερους τους κακούς χειρισμούς στην αντιμετώπιση του δάκου, τις άσχημες καιρικές συνθήκες, αλλά και τις διάφορες άλλες ασθένειες που έπληξαν τα ελαιόδεντρα. Όλα αυτά προκάλεσαν σημαντική μείωση της παραγωγής, αλλά και της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος.
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των τιμών, η οποία εν πολλοίς παραμένει ως σήμερα, περιόρισαν σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών. Υπήρξαν, βέβαια, και παράπλευρες απώλειες, όπως η μείωση της αξίας παραγωγής της βιομηχανίας ελαιολάδου και η κάθετη πτώση των εξαγωγών κατά αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
Τα πρώτα στοιχεία για τη φετινή ελαιοπαραγωγική χρονιά στη Μεσσηνία είναι σαφώς πολύ καλύτερα, αν και ακόμα οι παραγωγοί δεν μπορούν να είναι ήσυχοι για το προϊόν τους. Όπως σημείωσε πρόσφατα στο "Θ" ο διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας, Ιωάννης Κυριακόπουλος, σε σχέση με πέρυσι η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη και δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα προβλήματα δακοπροσβολών σε ελαιόδεντρα. Βέβαια, το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας είναι η πιο ευαίσθητη περίοδος για την ανάπτυξη δακοπληθυσμών. Γι’ αυτό και θα εντατικοποιηθούν οι δολωματικοί ψεκασμοί. Η δε χρηματοδότηση του υπουργείου επιτρέπει την εκτέλεση κατά μέσο όρο 3,5 ψεκασμών.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 155 Τοπικές Κοινότητες καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, που αφορά στην προστασία 9 εκατομμυρίων ελαιοδέντρων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές που τα εδάφη είναι φτωχά ή άγονα, έχει παρατηρηθεί αφυδάτωση του ελαιοκάρπου και συστροφή των φύλλων και μόνο οι βροχές, άμεσα, θα δώσουν τη λύση.
Επομένως, το επόμενο διάστημα θα κρίνει εν πολλοίς και τη φετινή παραγόμενη ποσότητα και ποιότητα. Σε αυτό που προσβλέπουν όλοι είναι να υπάρξουν βροχοπτώσεις, που θα βοηθήσουν στο "γέμισμα" του καρπού.
Αντίθετη εικόνα υπάρχει στην περιοχή της Τριφυλίας. Εκεί, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η φετινή χρονιά θα είναι πολύ καλύτερη από την περασμένη, εκτιμώντας ότι η παραγωγή μπορεί να φτάσει και στους 27.000 - 28.000 τόνους, ενώ πέρυσι δεν άγγιξε τους 20.000.
Σε περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες βοηθήσουν και τις υπόλοιπες περιοχές, ενδέχεται η φετινή παραγωγή να ξεπεράσει συνολικά τους 50.000 τόνους.
Α.Π.
~
*** ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ιατρικού Συλλόγου: Παράνομο συνέδριο στα ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ με συμμετοχή Σκοπιανών…
Κατάφωρη παραβίαση των διεθνών κανόνων δικαίου και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, από την Ιατρική Ένωση με την επωνυμία «The Balkan Medical Union» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, καταγγέλει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ).
«Διοργανώνει παράνομη ιατρική εκδήλωση στην κατεχόμενη Κερύνεια με τη συμμετοχή Ελλήνων ιατρών. Ο ΠΙΣ έχει παρέμβει για την απόσυρση της συμμετοχής τους και έχει στείλει επιστολές διαμαρτυρίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς Συλλόγους των χωρών που συμμετέχουν στην ιατρική εκδήλωση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΠΙΣ, στην οποία σημειώνει:
«Σε μία εποχή που η Τουρκία κλιμακώνει τις προκλήσεις της σε βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και δικαίων, καταγράφεται μία απρόκλητη παραβίαση των διεθνών κανόνων δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ σε βάρος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς διοργανώνεται ιατρική εκδήλωση από την αμφιβόλου προθέσεων Βαλκανική Ιατρική Ένωση, στην Κερύνεια της κατεχόμενης Κύπρου. Στην εν λόγω εκδήλωση παραδόξως έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν και τρεις Έλληνες ιατροί». Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώθηκε πριν λίγες ημέρες από την πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα ότι η οργάνωση «The Balkan Medical Union» διοργανώνει την ιατρική εκδήλωση «22nd Balkan Medical Days», η οποία θα διεξαχθεί στην Κερύνεια της κατεχόμενης Κύπρου εντός του Σεπτεμβρίου. «Η παρουσία των τριών Ελλήνων ιατρών θίγει και παραβιάζει κατάφωρα την εθνική συνείδηση του Ελληνισμού, ενώ αντίκειται ολοφάνερα και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ψευδοκράτος. Γι’ αυτό και ο ΠΙΣ, προκειμένου να περιφρουρήσει το κύρος του ιατρικού κόσμου, απέστειλε επιστολή στους Ιατρικούς Συλλόγους στους οποίους ανήκουν οι τρεις συμμετέχοντες γιατροί (Αθηνών, Ιωαννίνων και Μαγνησίας). 
Ο ΠΙΣ ζητά από τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους να προβούν σε αυστηρή σύσταση προς τα μέλη τους, προκειμένου να αποσύρουν άμεσα τη συμμετοχή τους από την ιατρική εκδήλωση και να επιδείξουν τον πρέποντα σεβασμό στον νόμο αλλά και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», τονίζει, στην ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, κρίνοντας ότι το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και αφορά στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δημοκρατίας της Κύπρου, προέβη σε σειρά παρεμβάσεων ενημερώνοντας, καταρχάς, με επιστολή του, τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια. Συγχρόνως, απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη γγ της Balkan Medical Union, ενώ με αντίστοιχες επιστολές διαμαρτυρίας προς τους εθνικούς Ιατρικούς Συλλόγους των χωρών που εμφανίζονται να έχουν μέλη στο Συμβούλιο της Balkan Medical Union, (με κοινοποίηση στη Μόνιμη Επιτροπή των Ευρωπαίων Ιατρών – C.P.M.E., ευρωπαϊκή Ιατρική Οργάνωση), ενημερώνει για τη διοργάνωση, η οποία πραγματοποιείται σε ένα μη αναγνωρισμένο κράτος διεθνώς. Σημειώνεται, πως όλο το πληροφοριακό υλικό για την ιατρική εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε κατεχόμενο έδαφος, απεστάλη και προς τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια. Παραβίαση και για τη Μακεδονία  Ταυτόχρονα, στην ιστοσελίδα της οργάνωσης γινόταν αναφορά, σύμφωνα με τον ΠΙΣ, και για συμμετοχή προσώπων στην ιατρική εκδήλωση από τη «Δημοκρατία της Μακεδονίας», εθνικός προσδιορισμός που παραβιάζει την πρόσφατη συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της πΓΔΜ. Έπειτα από παρεμβάσεις του ΠΙΣ, η αναφορά απεσύρθη από την ιστοσελίδα της ιατρικής εκδήλωσης αλλά και από όλη τη διοργάνωση. ekirikas.gr
***  ΕΠΙΘΕΣΗ του Κ. Βελόπουλου στον Λάτση: «Δεν είναι επένδυση… είναι ΛΕΗΛΑΣΙΑ»! ΕΞΑΛΛΟΣ με τη Ν.Δ. ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ… (ΒΙΝΤΕΟ)
Για όλα τα φλέγοντα θέματα μίλησε σήμερα στο ελληνικό κοινοβούλιο ο πρόεδρος της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, Κυριάκος Βελόπουλος.
Αναλυτικότερα ο κ. Βελόπουλος μίλησε για τα εξής:
ΓΙΑ ΜΑΤΙ    Συζητάμε κάτι που είναι παράλογο, σε μία χώρα που δεν υπάρχουν κτηματολόγιο και δασικοί χάρτες.  Είναι παραλογισμός να φέρνουμε ένα ν/σ που αφορά μόνο το Μάτι. Η περιοχή υπέστη μία θεομηνία με ανθρώπινα λάθη, αλλά κι εμείς οι βουλευτές τώρα δίνουμε την δυνατότητα να κάνουν δρόμους και πολεοδομικά σχέδια. Ουσιαστικά το κράτος παραδέχεται ότι είναι ανίκανο. Τι παράλογη παραδοχή είναι αυτή? Δεν μπορεί η ΝΔ να εκπονήσει ένα σχέδιο?  Λέτε ότι δεν είναι έτοιμο το σχέδιο και ζητάτε παρατάσεις. Άλλα λέγατε προεκλογικά. Και τώρα φέρνετε τροπολογίες –που εσείς παλαιότερα τις λέγατε «Ντροπολογίες».  Οι τροπολογίες βιάζουν και εκβιάζουν το κοινοβούλιο. Οι βουλευτές είμαστε εκβιαζόμενοι να ψηφίσουμε μια τροπολογία επειδή βιάζεστε.  Ο σκοπός είναι καλός, ο τρόπος όμως είναι λάθος.  Τα χρήματα θα πάνε σε έναν ειδικό λογαριασμό για να γίνουν έργα. Δεν θα πάνε στους ανθρώπους. Τα έργα θα αναλάβουν οι ιδιώτες και οι άνθρωποι θα ωφεληθούν κατ’ επέκτασιν.  Και αν κάποιος κάνει ένα λάθος και χαθούν τα λεφτά ποιος θα φέρει την ευθύνη?  Ακόμα και οι εργολάβοι που θα αναλάβουν να κάνουν τα έργα θα έχουν ασυλία. Αυτό όμως λέγεται ασυδοσία. Σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά. Μόνο σε Μπανανία. Αυτό έχει γίνει η Ελλάδα. Το ίδιο ακριβώς είχε γίνει και με τις φωτιές στην Ηλεία. Κατηγορούσαν την τότε κυβέρνηση και τώρα γίνεται το ίδιο στο Μάτι.  Τα χρήματα αυτά προέρχονται από δωρεές και θα φορολογηθούν. Δηλαδή θα φορολογήσετε το 10ευρο που πρόσφερε ο Έλληνας;  Θα διαχειρίζονται τα χρήματα ιδιώτες? Πόσο πρόχειρα και επιφανειακά κινείται αυτή η κυβέρνηση?  ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
~ Στην επένδυση του κ. Λάτση στο Ελληνικό ακολουθείται η συνταγή ΦΡΑΠΟΡΤ.

Θυσιάζετε τα πάντα για τον κ. Λάτση, ο οποίος είναι επενδυτής με δανεισμό. Πού ακούστηκε αυτό? Αυτό δεν είναι επένδυση, αλλά λεηλασία του ελληνικού λαού και του εθνικού μας πλούτου.     Δίνετε τα πάντα με εγγύηση το ελληνικό δημόσιο. Θα εγγυηθεί το δημόσιο για να πάρει δάνειο ο κ. Λάτσης και να χτίσει 7 ουρανοξύστες. Αρχικά έκαναν λόγο για 2 ουρανοξύστες, τώρα έγιναν 7.  ΓΙΑ ΔΕΗ  Ο κ. Χατζηδάκης έβγαλε φωτογραφία στην Θεσ/νίκη μπροστά σε διαφήμιση ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας. Ποιος υπουργός σε ποια χώρα το κάνει αυτό?  ΓΙΑ ΛΕΡΟ  Μπήκαν σε αποθήκες του στρατού στην Λέρο και πήραν πολεμικό υλικό. Έχετε καταλάβει ακριβώς τι έχει γίνει στην Λέρο?  Είχαμε παρόμοιο συμβάν πριν από χρόνια στο Συκούριο της Λάρισας και μετά εμφανίστηκαν τρομοκρατικές οργανώσεις που έκαναν επιθέσεις με τα όπλα που είχαν κλέψει.  Και υπάρχει μία omerta. Κανένας δεν μιλά. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν παραιτηθεί ο υπουργός άμυνας και ο αρχηγός του στρατού. Γιατί υπάρχει η δαμόκλειο σπάθη της τιμωρίας όταν κανείς κάνει λάθος εκούσιο ή ακούσιο.  ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
Ο Ερντογάν λέει ότι έχει 500.000 στρατιώτες και άλλες 50.000 άοπλους. Μεταξύ των λαθροεισβολέων είναι και αυτοί. Και ρωτώ: Θα μιλήσουμε ποτέ για την κόκκινη γραμμή απέναντι στην πολιτική του Ερντογάν;  Αν μεταξύ των λαθροεισβολέων είναι οι άοπλοι στρατιώτες θα ανοίξει πυρ ο ελληνικός στρατός;  Προ καιρού τους χωρίζαμε σε λαθρομετανάστες και πρόσφυγες. Τώρα έχουν γίνει όλοι μετανάστες. Ε, λοιπόν όχι. Είναι λαθροεισβολείς.  Ένα κράτος σοβαρό έχει πάνω από όλα νόμο και τάξη.  ΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Μπορεί η οικογένεια Μητσοτάκη να έχει σχέσεις με τον Μαρινάκη. Όμως να βλέπουμε υπουργούς στην Θεσ/νίκη να κάνουν παρέα και να πίνουν με τον Μαρινάκη είναι απαράδεκτο. Αυτό δείχνει σαπίλα του κράτους.  Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ομιλία του Κ. Βελόπουλου:

 
***

~*  ΑΘΛΗΤΙΚΑ  :

~*  Με επιτυχία το 8° Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών

Το Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος (Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Καλαμάτας), το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ), η Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας διοργάνωσαν με επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου 2019 το 8ο Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών στην παραλία Καλαμάτας (Ακτή ΝΟΚ) με αγώνες κολύμβησης 500μ, 1500μ, 3000μ, και αγώνα δρόμου 5km.
Ο αγώνας ήταν υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας και έγινε με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Νόσο “ΦΛΟΓΑ”, του Συλλόγου Ατόμων με Εμπειρία Καρκίνου Καλαμάτας “Ξαναρχί-ΖΩ” και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων “ΚΕΘΕΑ”.
Το 8° Κύπελλο Εθελοντή Δότη Μυελού Των Οστών ήταν ένας αγώνας που είχε ως κύριο σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, με τους διοργανωτές να επισημαίνουν ότι η δωρεά λίγων κυττάρων αποτελεί μια αξεπέραστη πράξη αλτρουισμού, καθώς η ζωή δεν αγοράζεται παρά μόνο χαρίζεται.
Έτσι το μήνυμα που στάλθηκε σε όσους συμμετείχαν ήταν:
"Δώρισε την ευκαιρία για ζωή, Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών και κάνε τη λευχαιμία παρελθόν".
Παράλληλα με τους αγώνες κολύμβησης και του αγώνα των 5 χιλιομέτρων πραγματοποιήθηκε ο 31ος Διάπλους του Μεσσηνιακού κόλπου, από την Κορώνη στην Καλαμάτα, απόστασης 30 χλμ., που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας με την συμπαράσταση της Oceanman. Οκτώ γενναίοι κολυμβητές έλαβαν μέρος σ' αυτή την μαραθώνια διαδρομή απ' τους οποίους οι έξι τερμάτισαν με θριαμβευτή το 50χρονο από τη Θεσσαλονίκη και παλιό πρωταθλητή σε πισίνα, μαραθώνια κολύμβηση και αγώνες άπνοιας, Άρη Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε χρόνο 9 ώρες και 1'. Στη 2η θέση μετά από 10 ώρες τερμάτισαν ο Ουκρανός Σεργκέι Σούμοφ και στην 3η θέση ο Ρώσος Ιγκόρ Μακέεφ. Στην 4η θέση η μία και μοναδική τερματίσαντες γυναίκα από το Λίβανο Μέι Τιμάνι σε 11 ώρες, ακολούθησε στη 5η θέση ο Άρης Καραμπάς σε 11:24" και στην 6η θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Ουκρανός Βιτάλι Στούπακ σε 12:08".
Στους αγώνες κολύμβησης 500 μέτρων νικητές στους άντρες οι Αγγουράς Γιάννης, ο Σολωμάκος Αλέξανδρος και ο Βλάσης Ορέστης και στις γυναίκες οι Παπαμανωλοπούλου Εριέττα - Μαρία, η Φραγκούλη Μαρία - Σοφία και η Μητροπούλου Εβελίνα.
Στα 1000 μέτρα κολύμβησης νικητές ήταν οι Κοντόπουλος Κωνσταντίνος, ο Μπάκας Νικόλαος και ο Κουλέτης Νικόλαος. Στις γυναίκες νικήτριες αναδείχθηκαν οι Χάππα Αναστασία, η Λουκαρέα Σταυρούλα και η Δρακοπούλου Λευκή.
Στα 3000 μέτρα κολύμβησης νικητές στους άντρες ήταν οι Αθανασουλάκης Αναστάσιος, ο Χάππας Παναγιώτης και ο Χρυσομάλλης Μάριος - Παναγιώτης. Στις γυναίκες νικήτριες ήταν οι Σκιαδοπούλου Όλγα, η Σταθοπούλου Ευθυμία και η Πατικοπούλου Άρτεμις.
Τέλος στο δρομικό κομμάτι των 5 χιλιομέτρων οι βραβευθέντες νικητές στους άντρες ήταν:
1ος. Μιχαλάκης Αλέξανδρος (ΣΔΥΜ) 17:07'
2ος. Ρούτσης Δημήτριος (ΣΔΥΜ) 17:23'
3ος. Κεφάλας Αριστόδημος (ΣΔΥΜ) 17:38'
4ος. Διακουμής Δημήτριος 18:01'
5ος. Ιατρόπουλος Νικόλαος 18:22'
6ος. Φιλανδριανός Κωνσταντίνος (ΣΔΥΜ) 18:23'
Στις γυναίκες οι έξι νικήτριες που βραβεύτηκαν ήταν:
1η. Εξερτζόγλου Ελένη (ΣΔΥΜ) 20:24'
2η. Νικολούδη Σταυρούλα (ΣΔΥΜ) 21:37'
3η. Δρακοπούλου Λευκή 22:21'
4η. Λαπιώτη Αγάπη - Ελπίδα 22:22'
5η. Ασημάκου Παναγιώτα (ΣΔΥΜ) 22:44'
6η. Ντουλάι Άννα 23:58'
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ομιλίες από τους διοργανωτές και τους προσκεκλημένους καλεσμένους, τις βραβεύσεις των νικητών σε όλες τις κατηγορίες και προσφέρθηκε σε όλους φαγητό στο πάστα πάρτι.
Ο ΣΔΥΜ συγχαίρει όλους όσοι βοήθησαν να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ανωτέρω εκδήλωση.

~*  *** FIBA  World Championship Cup στο μπάσκετ  :
10-09-2019
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΣΕΡΒΙΑ  97-87 .- ^
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΟΛΩΝΙΑ 90-78 .- ^
11-09-2019
ΗΠΑ - ΓΑΛΛΙΑ   79-89 .- ^ 
 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΤΣΕΧΙΑ   82-70 .- ^ 
 Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ : 12-09-2019  
ΣΕΡΒΙΑ - ΗΠΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ - ΤΣΕΧΙΑ
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ : 13-09-2019  ,
 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  - ΓΑΛΛΙΑ 
 ΙΣΠΑΝΙΑ  -  ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
ΤΕΛΙΚΟΣ :

~***  Συνάντηση για το διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο “Ancient Messene Open” στο Δήμο Μεσσήνης

~  Το διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο “Ancient Messene Open” ήταν το θέμα της συνάντησης που είχε χθες ο δήμαρχος Μεσσήνης, Γιώργος Αθανασόπουλος, με τους εμπνευστές της εκδήλωσης, Γιώργο Λαζαρίδη, Ανδρέα Ζαγάκο και Άρι Κορομηλά, στο Δημαρχείο.
Το “Ancient Messene Open” θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 3 Νοεμβρίου στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου “Buca beach resort” στην παραλία της Ανάληψης Μεσσήνης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εμπνευστές του τουρνουά ζήτησαν την υποστήριξη του δημάρχου Μεσσήνης στη διεξαγωγή της σημαντικής διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και αναμένεται να προσελκύσει και φέτος αθλητές από όλο τον κόσμο.
Ο κ. Αθανασόπουλος, παλιός συμπαίκτης του Γιώργου Λαζαρίδη στο μπάσκετ, τόνισε ότι ο Δήμος Μεσσήνης θα σταθεί αρωγός στο διεθνές τουρνουά που φέρει το όνομα της Αρχαίας Μεσσήνης, ενώ σημείωσε ότι κάθε τέτοια σπουδαία αθλητική διοργάνωση θα έχει τη στήριξη του Δήμου, καθώς αυτές οι εκδηλώσεις δίνουν σημαντική προστιθέμενη αξία στον τόπο που τις φιλοξενεί.
Επίσης, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα της προσβασιμότητας και βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ στο Δήμο Μεσσήνης.

***

~

~*  ~**  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΜΗΝΟΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2019  :                       ~1 ,  ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΜΗΝΑ  !   - Η  Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  .- Κυριακή  01  Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://snsarfara.blogspot.com/2019/08/blog-post_31.html  .-  
2.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας 
Δευτέρα  02 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης
 https://arfara-messinias-stamos-2010.blogspot.com/2019/09/02-2019.html   .- 
3.-.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Τρίτη 03 Σεπτεμβρίου 2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : https://httpdimmetoparfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 

4.-  Site:   Κ.  Βελόπουλου http://velopoulos.gr/  .- 
5.-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας   .-
Τετάρτη 04 Σεπτεμβρίου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

https://arfara-messinias-stamos.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
6.- Η Εφημερίδα μας   Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας (2) .
Τετάρτη 04  Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :

 https://arfara-messinia-stamos.blogspot.com/2019/09/2.html  .- 
7.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- Πέμπτη 05 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   : https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-
8.-Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας   .-  Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  : https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/09/blog-post.html .-  
9.- .-  Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .- Σάββατο  07 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://arfara-kalamata-greece.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .- 
10.- Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .-
Κυριακή 08 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .  : https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .  - 

11.-Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας  .- Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης :
 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html  .-  
12.- Η  Εφημερίδα  μας  Τα  Νέα των  Αρφαρών  Ν. Μεσσηνίας  .- Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης : https://snsarfara.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
13.- Η  Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης   :

 https://stamos-dynami.blogspot.com/2019/09/blog-post.html   .- 
14.-

~***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019  :  
1.- ARFARA NEWS Τα Νέα από Αρφαρά Μεσσηνίας .-
Πέμπτη 01  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης .-  ~
ΚΑΛΟ  ΜΗΝΑ !  και  ΚΑΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΑ   για όλους μας     :
https://dimmetoparfara.blogspot.com/2019/07/arfara-news.html  .-
 2.-  ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας Νέα από Αρφαρά Καλαμάτας  .-
Παρασκευή  02  Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  :
https://snsstamoskal.blogspot.com/2019/08/arfara-news.html  .- 
 27.-   Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .
Πέμπτη  29 Αυγούστου 2019 Στο  αγιάζι της ενημέρωσης:
https://vlasisarfarablogspotcom.blogspot.com/2019/08/blog-post_28.html  .- 

 28.- Η Εφημερίδα μας Τα  Νέα των Αρφαρών Μεσσηνίας  .- 
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 

https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_29.html  .-
 29.- Η  Εφημερίδα μας Τα Νέα των Αρφαρών Ν. Μεσσηνίας  .-
Σάββατο 31  Αυγούστου  2019 Στο αγιάζι της ενημέρωσης

 https://snsarfara-stamos-dynami.blogspot.com/2019/08/blog-post_30.html  .-  
 30.-  Η Εφημερίδα μας  Τα  Νέα των Αρφαρών  Μεσσηνίας  (2)  .- 

Σάββατο 31/08/2019 , Στο αγιάζι της ενημέρωσης  : 


*** ΒΙΝΤΕΟ-ΣΕΛΙΔΕΣ Σ.Ν.Σ : 
~ 1. - Stamatios Skoulikas =  Stamatios Skoulikas    ,  
http://www.youtube.com/stamos01  ,   6789 videos.  -  1.528.741 προβολές  Σταματης Σκουλικας   Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009      
 2. -
Stamos Skoulikas =        Stamos Skoulikas        stamos011947      Εγγράφηκε στις 17 Δεκ 2009, με 1.483.718 προβολές .-http://www.youtube.com/stamatios01    ,    3917   video.     σταμος σκούλικας ,
3. -
Vlasis Skoulikas =   Vlasis Skoulikas , +Stamos ,.http://www.youtube.com/vlasiskal   .  =    4132  video. - https://plus.google.com/u/0/+VlasisSkoulikas/posts?csrc=yt&cfem=1   ,.- - βλάσης σκούλικας
 Σύνολον        14.444   βίντεο   .-
*** 
https://blogs.sch.gr/dimarfar/author/dimarfar/   = Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών
 
https://www.facebook.com/sylgkdsarf/    = Σύλλογος γονέων κηδεμόνων δημοτικού Αρφαρών
  https://www.facebook.com/groups/1758656167707813/1761788260727937/?notif_t=like& notif_id=1476255372769279    ΛΕΞΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ    https://www.facebook.com/apostolis.giannakountzos.7?pnref=lhc.friends  = ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Χ.Γ .      http://www.timeoutcyprus.com/article/17506/volta-sto-palaihori-savvatokyriako  .-  
http://www.arfara1964athens.gr/    ARFARA ATHENS ..  www.arfara1964athens.gr 
   https://www.facebook.com/SYLLOGOS.ARFARON.AG.THEODOROI  , «ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ «ΑΡΦΑ ΡΩΝ.-   595 -       https://twitter.com/   ,   Skoulikas  @stamos01    .  ,,   http://messinia1234.com/?page_id=937  ,   ~  https://www.facebook.com/pages/agios-floros/257560450948935   529   . -   ΑΓΙΟΣΦΛΩΡΟΣ      ~ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009016280105  .- = Βρωμόβρυσης Σύλλογος ΔΑΓΡΕ 92 / 139. 
*** http://www.twitter.com/stamos01/   , 685/502/28 , 20,5  χιλ./261 / 11 .-   
 ~**   https://www.facebook.com/profile.php?id=100012336616922&pnref=lhc.unseen     ,  ΠΛΑΤΥ   ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
***  http://www.messinia.net.gr/index.php/ekdiloseis/item/1328   , .=  http://www.messinia.net.gr  /. -  .- www.erroso.gr  , .-        
  https://www.facebook.com/pg/paisiosmonahos/posts/?ref=notif  = ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ
  1.-   https://www.facebook.com/stamatios.n.skoulikas  - =stamatios.n.skoulikas
  2.- Stamatios Skoulikas: https://www.facebook.com/stamatios.skoulikas.18?sk=wall .-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου